<delect id="jxvjd"></delect>

<p id="jxvjd"><output id="jxvjd"><delect id="jxvjd"></delect></output></p><p id="jxvjd"><output id="jxvjd"><menuitem id="jxvjd"></menuitem></output></p>
<p id="jxvjd"><output id="jxvjd"><menuitem id="jxvjd"></menuitem></output></p>
<p id="jxvjd"><output id="jxvjd"></output></p>
<p id="jxvjd"><output id="jxvjd"></output></p>

<pre id="jxvjd"></pre><pre id="jxvjd"></pre>
<noframes id="jxvjd">

<noframes id="jxvjd">
<pre id="jxvjd"></pre>

<p id="jxvjd"><output id="jxvjd"><menuitem id="jxvjd"></menuitem></output></p><pre id="jxvjd"></pre>

<pre id="jxvjd"></pre>
<p id="jxvjd"><delect id="jxvjd"></delect></p>

<pre id="jxvjd"></pre><pre id="jxvjd"></pre><p id="jxvjd"><output id="jxvjd"><delect id="jxvjd"></delect></output></p>

<p id="jxvjd"></p>

<p id="jxvjd"></p>

<pre id="jxvjd"><delect id="jxvjd"></delect></pre>
<p id="jxvjd"><output id="jxvjd"><menuitem id="jxvjd"></menuitem></output></p>

<p id="jxvjd"></p>
<pre id="jxvjd"><pre id="jxvjd"></pre></pre>

<output id="jxvjd"></output>

<pre id="jxvjd"><output id="jxvjd"></output></pre>

<p id="jxvjd"><output id="jxvjd"><menuitem id="jxvjd"></menuitem></output></p> <pre id="jxvjd"></pre>
<output id="jxvjd"><delect id="jxvjd"><menuitem id="jxvjd"></menuitem></delect></output>

<pre id="jxvjd"><output id="jxvjd"></output></pre>

<p id="jxvjd"></p>
<pre id="jxvjd"><delect id="jxvjd"></delect></pre>

<pre id="jxvjd"><output id="jxvjd"><menuitem id="jxvjd"></menuitem></output></pre>

<pre id="jxvjd"><output id="jxvjd"></output></pre>

<pre id="jxvjd"></pre>
<p id="jxvjd"><delect id="jxvjd"></delect></p><p id="jxvjd"></p>

<noframes id="jxvjd"><pre id="jxvjd"><p id="jxvjd"></p></pre><p id="jxvjd"></p>
<noframes id="jxvjd"><p id="jxvjd"><output id="jxvjd"></output></p>

<p id="jxvjd"><delect id="jxvjd"></delect></p>

<noframes id="jxvjd"><output id="jxvjd"></output>

<pre id="jxvjd"></pre>

<p id="jxvjd"></p>
<pre id="jxvjd"><output id="jxvjd"></output></pre>

<noframes id="jxvjd"><p id="jxvjd"></p>
<pre id="jxvjd"></pre>
<pre id="jxvjd"></pre>
<pre id="jxvjd"></pre><p id="jxvjd"><output id="jxvjd"><delect id="jxvjd"></delect></output></p>
<pre id="jxvjd"><p id="jxvjd"></p></pre>

<p id="jxvjd"></p>
<p id="jxvjd"></p>
<p id="jxvjd"></p>

<pre id="jxvjd"><p id="jxvjd"></p></pre><pre id="jxvjd"><p id="jxvjd"></p></pre><p id="jxvjd"><output id="jxvjd"></output></p>
<p id="jxvjd"></p>

<p id="jxvjd"><output id="jxvjd"><menuitem id="jxvjd"></menuitem></output></p>

<output id="jxvjd"><delect id="jxvjd"></delect></output>
<pre id="jxvjd"><p id="jxvjd"></p></pre>

<pre id="jxvjd"><output id="jxvjd"></output></pre>

<p id="jxvjd"></p>

<pre id="jxvjd"><p id="jxvjd"><menuitem id="jxvjd"></menuitem></p></pre>

<pre id="jxvjd"></pre>

<pre id="jxvjd"><p id="jxvjd"></p></pre>
<p id="jxvjd"><delect id="jxvjd"></delect></p>
<noframes id="jxvjd"><pre id="jxvjd"><p id="jxvjd"></p></pre>

<p id="jxvjd"></p>
<pre id="jxvjd"><p id="jxvjd"></p></pre>
<p id="jxvjd"></p>

<noframes id="jxvjd">
<pre id="jxvjd"></pre>
<pre id="jxvjd"></pre><pre id="jxvjd"><p id="jxvjd"><menuitem id="jxvjd"></menuitem></p></pre>

<noframes id="jxvjd">

<p id="jxvjd"></p>

<p id="jxvjd"><menuitem id="jxvjd"></menuitem></p>

<pre id="jxvjd"><p id="jxvjd"><delect id="jxvjd"></delect></p></pre>

打印

[创新制造展示] 21ic第三届设计大赛 + 波形发生器

[复制链接]
1617|30
跳转到指定楼层
楼主
本帖最后由 一路向北lm 于 2019-6-17 13:55 编辑

为了调动大家的积极性,先开个贴,万一你们都不参加呢!哈哈侥幸心理...............
先发个波让你们看看 ,吓吓你们,快点来参赛!!!1)项目方案的构想


01.产生五种波形,分别是正弦波,方波,三角波,锯齿波,杂波,离散点暂定一个周期内为36个点,频率范围为1-100K,幅值为STM32的电压范围(0-3.3V)。

后续经过广大网友提出要求,采样点数太少,故增加了10倍,现在已使用360点作为一个周期的数据。
2)设计、搭建

02.波形发生器设计流程如下图,采用STM32作为主控芯片,通过DA输出离散点的电压,通过LCD进行数据交互,控制MCU产生各种波形,以及几种波形的切换。增加串口,通过串口工具与开发的上位机进行数据通讯,完成各种波形的产生。

03.本次用到的硬件和调试器如下图,硬件选择野火电子的霸道开发板+LCD屏幕,调试器使用Jlink


04.示波器暂时借用学校实验室的示波器。(偷偷告诉大家,千万不能让导师知道,要不我又得挨骂!)使用特权

评论回复

评论

21ic小喇叭 2019-6-10 10:50 回复TA
666 
来自 2楼
 楼主 | 2019-6-14 11:36 | 只看该作者
本帖最后由 一路向北lm 于 2019-6-14 14:43 编辑

3)调试流程

1.正弦波的产生
01.使用matlab工具,生成一个周期内36点正弦波数据,由于正弦波的幅值位于-1~1之间,我们需要将幅值范围转为0~3.3 具体matlab代码如下,以及matlab绘制的正弦曲线图像如下所示,为了方便移植到我们的单片机中,我们将36点的数据输出到.c文件中。
m文件代码如下:

 1. %用于产生正弦数据表,输出到文件sinWave.c 文件中,复制到c语言数组即可

 2. n = 2*pi/36 : 2*pi/36 : 2*pi      %分成36等份

 3. a = sin(n)+1;                     %求取sin函数值并向上平移一个单位,消除负数值
 4. a = a * 3.3/2;                    %调整幅值,使范围限制为0~3.3   
 5. r = a* (2.^12) /3.3               %求取dac数值,12位dac LSB = 6.3/2.^12
 6. r = uint16(r);                    %把double型数据转化成16位整型数据

 7. for i = 1:36                        
 8. if r(i) > 4095                      %限制数据最大不超过4095
 9.     r(i) = 4095
 10. end
 11. end

 12. dlmwrite('C:\Users\JY-LM\Desktop\波形发生器\教程提到的正弦波表制作脚本\matlab脚本\sinWave.c',r);      %把数据写入到文件,方便添加到stm32工程中
 13. plot(n,r,'.')                     %把这些点画出来

复制代码
matlab图像如下:
02.36点的正弦波数据填入数组中,DMA周期性搬运数据到从该数组到DA外设。
 1. /* 36点正弦波数据---------------------------------------------------------*/
 2. const uint16_t Sine12bit[POINT_NUM] =
 3. {
 4.          2404, 2748,3072,3364,3617,3822,3972,4065,
 5.          4095, 4065,3972,3822,3617,3364,3072,2748,
 6.    2404, 2048,1692,1348,1024,732, 479, 274,
 7.    124,  31,  0,   31,  124, 274, 479, 732,   
 8.          1024, 1348,1692,2048
 9. };
复制代码
 1. /* 填充波形数据,单通道输出对应引脚PA5*/
 2. for (Idx = 0; Idx < POINT_NUM; Idx++)
 3. {
 4.     DualSine12bit[Idx] = (Sine12bit[Idx] << 16) + (Sine12bit[Idx]);
 5. }
复制代码
03.示波器探头连接stm32单片机PA5端口,可以看到已经输出了100kHZ的正弦波,当然还可以增加每个周期的采样点数,更加逼近正弦波。
2.方波的产生
01.对于方波就比较简单了,直接填充36个点的数据,前18点为低电平(DA数据位0),后18点为高电平(DA数据为4095 对应3.3V)。
 1. /* 方波数据 ---------------------------------------------------------*/
 2. const uint16_t Square12bit[POINT_NUM] =
 3. {
 4.          0,0,0,0,0,0,0,0,0,
 5.          0,0,0,0,0,0,0,0,0,
 6.          4095,4095,4095,4095,4095,4095,
 7.          4095,4095,4095,4095,4095,4095,
 8.          4095,4095,4095,4095,4095,4095,
 9. };
复制代码
02.想象是美好的,在低频段区域(1-10K)出现的方波还是比较好的,后面我将频率增大到100K时,示波器上出现的波形还是有一定的缺陷,这里的边缘处,高低电平的切换存在着过渡期,这个是我们所不想看到的。由于STM32 DA自身的响应速度,这个我也无能为力,如果我们采用PWM的方式这样出来的方波将会更加完美,本次比赛题目限定使用DA,所以这里就先这样了。

10 K时的方波图:
100K时的方波图:
3.三角波的产生
01.对于对于三角波也是采用matlab输出36个点,前18点从0V3.3V线性递增(DA数据从0线性增长到4095),后18点从3.3V0V线性递减(DA数据从4095线性递减到0)。
 1. /* 三角波数据 ---------------------------------------------------------*/
 2. const uint16_t Triangular12bit[POINT_NUM] =
 3. {
 4.          0,   227, 455, 682, 910, 1137,1365,1592,1820,
 5.          2047,2275,2502,2730,2957,3185,3412,3640,3867,
 6.          4095,3867,3640,3412,3185,2957,2730,2502,2275,
 7.          2047,1820,1592,1365,1137,910, 682, 455, 227,         
 8. };
复制代码
10kHZ100KHZ的波形如下,从波形上来看,随着频率的升高,三角波的波尖越来越平滑。这些是我们不希望看到的,由于DA本身的局限性,这里也在所难免。

10k三角波图:
100k三角波图:
4.锯齿波的产生
01.对于对于三角波也是采用matlab输出36个点,36点从3.3V0V线性递减(DA数据从4095线性递减到0)。
 1. /* 锯齿波数据---------------------------------------------------------*/
 2. const uint16_t Sawtooth12bit[POINT_NUM] =
 3. {
 4.          4095,3978,3861,3744,3627,3510,
 5.          3393,3276,3159,3042,2925,2808,
 6.          2691,2574,2457,2340,2223,2106,
 7.          1989,1872,1755,1638,1521,1404,
 8.          1287,1170,1053,936, 819, 702,
 9.          585, 468, 351, 234, 117, 0
 10. };
复制代码
02.10kHZ100KHZ的波形如下,从波形上来看,随着频率的升高,锯齿波的波尖越来越平滑。这些是我们不希望看到的,由于DA本身的局限性,这里也在所难免。

10k锯齿波图:
100k锯齿波图:
5.杂波的产生使用特权

评论回复

评论

一路向北lm 2019-6-15 12:10 回复TA
@zhanzr21 :增加点,使劲增加 
一路向北lm 2019-6-15 12:09 回复TA
@zhanzr21 : 
zhanzr21 2019-6-14 22:03 回复TA
因为最后还有幅度变换, 建议尽量还是本机运算. 
zhanzr21 2019-6-14 22:01 回复TA
36个点的正弦波太寒酸了, 多做些点, 反正这个点可以存在flash区, 方波,三角波这样的就没有必要查表了, 小Cortex M算得过来. 个人意见,仅供参考! 
来自 3楼
 楼主 | 2019-6-17 11:14 | 只看该作者
本帖最后由 一路向北lm 于 2019-6-17 13:53 编辑

第二次调试
      为了响应广大网友的号召,将采样点数增加10倍,一个周期内的点数为360个点。好多网友说正弦波可以采用查表的方式,对于方波、三角波、锯齿波就没有必要采用查表的方式了。这里我主要是采用DMA搬运列表数据到DA外设的方式,这样就不会占用CPU的资源了。为了后面的LCD和串口接受部分程序顺利执行,使用DMA搬运是比较好的方法。当然使用操作系统也可以,根据自己的方式,找到最适合自己的方法。
        增加到360点的正弦波,matlab生成的波形和数据点如下,这样一看,哇!波形不错啊,不知道stm32可以增加到多少个点!360个点不少了!再多了,我怕DMA被累死了!
 1. %用于产生正弦数据表,输出到文件sinWave.c 文件中,复制到c语言数组即可
 2. n = 2*pi/360 : 2*pi/360 : 2*pi      %分成36等份
 3. a = sin(n)+1;                     %求取sin函数值并向上平移一个单位,消除负数值
 4. a = a * 3.3/2;                    %调整幅值,使范围限制为0~3.3   
 5. r = a* (2.^12) /3.3               %求取dac数值,12位dac LSB = 6.3/2.^12
 6. r = uint16(r);                    %把double型数据转化成16位整型数据
 7. for i = 1:360                        
 8. if r(i) > 4095                      %限制数据最大不超过4095
 9.     r(i) = 4095
 10. end
 11. end
 12. dlmwrite('C:\Users\JY-LM\Desktop\21ic第三届大赛\波形发生器\教程提到的正弦波表制作脚本\matlab脚本\sinWave.c',r);      %把数据写入到文件,方便添加到stm32工程中
 13. plot(n,r,'.')                     %把这些点画出来
复制代码
庞大的数据集………..DMA来也……….
 1. const uint16_t Sine12bit[POINT_NUM] =
 2. {
 3.          2084,2119,2155,2191,2226,2262,2298,2333,2368,2404,
 4.          2439,2474,2509,2543,2578,2613,2647,2681,2715,2748,
 5.          2782,2815,2848,2881,2914,2946,2978,3009,3041,3072,
 6.          3103,3133,3163,3193,3223,3252,3281,3309,3337,3364,
 7.          3392,3418,3445,3471,3496,3521,3546,3570,3594,3617,
 8.          3640,3662,3684,3705,3726,3746,3766,3785,3803,3822,
 9.          3839,3856,3873,3889,3904,3919,3933,3947,3960,3972,
 10.          3984,3996,4007,4017,4026,4035,4044,4051,4058,4065,
 11.          4071,4076,4081,4085,4088,4091,4093,4095,4095,4095,
 12.          4095,4095,4093,4091,4088,4085,4081,4076,4071,4065,
 13.          4058,4051,4044,4035,4026,4017,4007,3996,3984,3972,
 14.          3960,3947,3933,3919,3904,3889,3873,3856,3839,3822,
 15.          3803,3785,3766,3746,3726,3705,3684,3662,3640,3617,
 16.          3594,3570,3546,3521,3496,3471,3445,3418,3392,3364,
 17.          3337,3309,3281,3252,3223,3193,3163,3133,3103,3072,
 18.          3041,3009,2978,2946,2914,2881,2848,2815,2782,2748,
 19.          2715,2681,2647,2613,2578,2543,2509,2474,2439,2404,
 20.          2368,2333,2298,2262,2226,2191,2155,2119,2084,2048,
 21.          2012,1977,1941,1905,1870,1834,1798,1763,1728,1692,
 22.          1657,1622,1587,1553,1518,1483,1449,1415,1381,1348,
 23.          1314,1281,1248,1215,1182,1150,1118,1087,1055,1024,
 24.          993, 963, 933, 903, 873, 844, 815, 787, 759, 732,
 25.          704, 678, 651, 625, 600, 575, 550, 526, 502, 479,
 26.          456, 434, 412, 391, 370, 350, 330, 311, 293, 274,
 27.          257, 240, 223, 207, 192, 177, 163, 149, 136, 124,
 28.          112, 100, 89,  79,  70,  61,  52,  45,  38,  31,
 29.          25,  20,  15,  11,  8,   5,   3,   1,   0,   0,
 30.          0,   1,   3,   5,   8,   11,  15,  20,  25,  31,
 31.          38,  45,  52,  61,  70,  79,  89,  100, 112, 124,
 32.          136, 149, 163, 177, 192, 207, 223, 240, 257, 274,
 33.          293, 311, 330, 350, 370, 391, 412, 434, 456, 479,
 34.          502, 526, 550, 575, 600, 625, 651, 678, 704, 732,
 35.          759, 787, 815, 844, 873, 903, 933, 963, 993, 1024,
 36.          1055,1087,1118,1150,1182,1215,1248,1281,1314,1348,
 37.          1381,1415,1449,1483,1518,1553,1587,1622,1657,1692,
 38.          1728,1763,1798,1834,1870,1905,1941,1977,2012,2048
 39. };
复制代码
从matlab 绘制的正弦波来看,还是有模有样的!
示波器输出波形如下,没看出来与36点的区别,方正现在可以称得上是正弦波了吧!

360点的正弦波

360点的方波

360点的三角波

360点的锯齿波


你怕,你怕,生活欺骗了你,所以你不敢想象,你不敢去尝试。如今,我尝试了,为什么波还是那个波,没有什么起色呢?也许是生活又欺骗了你吧!


使用特权

评论回复
来自 4楼
 楼主 | 2019-6-17 13:58 | 只看该作者
本帖最后由 一路向北lm 于 2019-6-18 17:45 编辑

LCD驱动显示界面
LCD显示界面如下,使用按键1来切换波形,使用按键2来切换频率。
1.产生方波 10k Hz  3.3V
2.产生正弦波 10HZ  3.3V

LCD驱动代码


 1. #include "./lcd/bsp_ili9341_lcd.h"
 2. #include "./font/fonts.h"       

 3. //根据液晶扫描方向而变化的XY像素宽度
 4. //调用ILI9341_GramScan函数设置方向时会自动更改
 5. uint16_t LCD_X_LENGTH = ILI9341_LESS_PIXEL;
 6. uint16_t LCD_Y_LENGTH = ILI9341_MORE_PIXEL;

 7. //液晶屏扫描模式,本变量主要用于方便选择触摸屏的计算参数
 8. //参数可选值为0-7
 9. //调用ILI9341_GramScan函数设置方向时会自动更改
 10. //LCD刚初始化完成时会使用本默认值
 11. uint8_t LCD_SCAN_MODE = 6;


 12. static sFONT *LCD_Currentfonts = &Font8x16;  //英文字体
 13. static uint16_t CurrentTextColor   = BLACK;//前景色
 14. static uint16_t CurrentBackColor   = WHITE;//背景色

 15. __inline void                 ILI9341_Write_Cmd           ( uint16_t usCmd );
 16. __inline void                 ILI9341_Write_Data          ( uint16_t usData );
 17. __inline uint16_t             ILI9341_Read_Data           ( void );
 18. static void                   ILI9341_Delay               ( __IO uint32_t nCount );
 19. static void                   ILI9341_GPIO_Config         ( void );
 20. static void                   ILI9341_FSMC_Config         ( void );
 21. static void                   ILI9341_REG_Config          ( void );
 22. static void                   ILI9341_SetCursor           ( uint16_t usX, uint16_t usY );
 23. static __inline void          ILI9341_FillColor           ( uint32_t ulAmout_Point, uint16_t usColor );
 24. static uint16_t               ILI9341_Read_PixelData      ( void );
 25. /**
 26.   * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  向ILI9341写入命令
 27.   * @param  usCmd :要写入的命令(表寄存器地址)
 28.   * @retval 无
 29.   */       
 30. __inline void ILI9341_Write_Cmd ( uint16_t usCmd )
 31. {
 32.         * ( __IO uint16_t * ) ( FSMC_Addr_ILI9341_CMD ) = usCmd;
 33.        
 34. }


 35. /**
 36.   * @brief  向ILI9341写入数据
 37.   * @param  usData :要写入的数据
 38.   * @retval 无
 39.   */       
 40. __inline void ILI9341_Write_Data ( uint16_t usData )
 41. {
 42.         * ( __IO uint16_t * ) ( FSMC_Addr_ILI9341_DATA ) = usData;
 43.        
 44. }


 45. /**
 46.   * @brief  从ILI9341读取数据
 47.   * @param  无
 48.   * @retval 读取到的数据
 49.   */       
 50. __inline uint16_t ILI9341_Read_Data ( void )
 51. {
 52.         return ( * ( __IO uint16_t * ) ( FSMC_Addr_ILI9341_DATA ) );
 53.        
 54. }


 55. /**
 56.   * @brief  用于 ILI9341 简单延时函数
 57.   * @param  nCount :延时计数值
 58.   * @retval 无
 59.   */       
 60. static void ILI9341_Delay ( __IO uint32_t nCount )
 61. {
 62.   for ( ; nCount != 0; nCount -- );
 63.        
 64. }


 65. /**
 66.   * @brief  初始化ILI9341的IO引脚
 67.   * @param  无
 68.   * @retval 无
 69.   */
 70. static void ILI9341_GPIO_Config ( void )
 71. {
 72.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

 73.         /* 使能FSMC对应相应管脚时钟*/
 74.         RCC_APB2PeriphClockCmd (        
 75.                                                                                                         /*控制信号*/
 76.                                                                                                         ILI9341_CS_CLK|ILI9341_DC_CLK|ILI9341_WR_CLK|
 77.                                                                                                         ILI9341_RD_CLK        |ILI9341_BK_CLK|ILI9341_RST_CLK|
 78.                                                                                                         /*数据信号*/
 79.                                                                                                         ILI9341_D0_CLK|ILI9341_D1_CLK|        ILI9341_D2_CLK |
 80.                                                                                                         ILI9341_D3_CLK | ILI9341_D4_CLK|ILI9341_D5_CLK|
 81.                                                                                                         ILI9341_D6_CLK | ILI9341_D7_CLK|ILI9341_D8_CLK|
 82.                                                                                                         ILI9341_D9_CLK | ILI9341_D10_CLK|ILI9341_D11_CLK|
 83.                                                                                                         ILI9341_D12_CLK | ILI9341_D13_CLK|ILI9341_D14_CLK|
 84.                                                                                                         ILI9341_D15_CLK        , ENABLE );
 85.                
 86.        
 87.         /* 配置FSMC相对应的数据线,FSMC-D0~D15 */       
 88.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 89.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =  GPIO_Mode_AF_PP;
 90.        
 91.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ILI9341_D0_PIN;
 92.         GPIO_Init ( ILI9341_D0_PORT, & GPIO_InitStructure );

 93.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ILI9341_D1_PIN;
 94.         GPIO_Init ( ILI9341_D1_PORT, & GPIO_InitStructure );
 95.        
 96.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ILI9341_D2_PIN;
 97.         GPIO_Init ( ILI9341_D2_PORT, & GPIO_InitStructure );
 98.        
 99.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ILI9341_D3_PIN;
 100.         GPIO_Init ( ILI9341_D3_PORT, & GPIO_InitStructure );
 101.        
 102.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ILI9341_D4_PIN;
 103.         GPIO_Init ( ILI9341_D4_PORT, & GPIO_InitStructure );
 104.        
 105.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ILI9341_D5_PIN;
 106.         GPIO_Init ( ILI9341_D5_PORT, & GPIO_InitStructure );
 107.        
 108.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ILI9341_D6_PIN;
 109.         GPIO_Init ( ILI9341_D6_PORT, & GPIO_InitStructure );
 110.        
 111.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ILI9341_D7_PIN;
 112.         GPIO_Init ( ILI9341_D7_PORT, & GPIO_InitStructure );
 113.        
 114.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ILI9341_D8_PIN;
 115.         GPIO_Init ( ILI9341_D8_PORT, & GPIO_InitStructure );
 116.        
 117.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ILI9341_D9_PIN;
 118.         GPIO_Init ( ILI9341_D9_PORT, & GPIO_InitStructure );
 119.        
 120.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ILI9341_D10_PIN;
 121.         GPIO_Init ( ILI9341_D10_PORT, & GPIO_InitStructure );
 122.        
 123.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ILI9341_D11_PIN;
 124.         GPIO_Init ( ILI9341_D11_PORT, & GPIO_InitStructure );

 125.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ILI9341_D12_PIN;
 126.         GPIO_Init ( ILI9341_D12_PORT, & GPIO_InitStructure );       
 127.        
 128.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ILI9341_D13_PIN;
 129.         GPIO_Init ( ILI9341_D13_PORT, & GPIO_InitStructure );
 130.        
 131.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ILI9341_D14_PIN;
 132.         GPIO_Init ( ILI9341_D14_PORT, & GPIO_InitStructure );
 133.        
 134.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ILI9341_D15_PIN;
 135.         GPIO_Init ( ILI9341_D15_PORT, & GPIO_InitStructure );
 136.        

 137.        
 138.         /* 配置FSMC相对应的控制线
 139.          * FSMC_NOE   :LCD-RD
 140.          * FSMC_NWE   :LCD-WR
 141.          * FSMC_NE1   :LCD-CS
 142.          * FSMC_A16          :LCD-DC
 143.          */
 144.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 145.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =  GPIO_Mode_AF_PP;
 146.        
 147.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ILI9341_RD_PIN;
 148.         GPIO_Init (ILI9341_RD_PORT, & GPIO_InitStructure );
 149.        
 150.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ILI9341_WR_PIN;
 151.         GPIO_Init (ILI9341_WR_PORT, & GPIO_InitStructure );
 152.        
 153.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ILI9341_CS_PIN;
 154.         GPIO_Init ( ILI9341_CS_PORT, & GPIO_InitStructure );  
 155.        
 156.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ILI9341_DC_PIN;
 157.         GPIO_Init ( ILI9341_DC_PORT, & GPIO_InitStructure );
 158.        

 159.   /* 配置LCD复位RST控制管脚*/
 160.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
 161.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 162.        
 163.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ILI9341_RST_PIN;
 164.         GPIO_Init ( ILI9341_RST_PORT, & GPIO_InitStructure );
 165.        
 166.        
 167.         /* 配置LCD背光控制管脚BK*/
 168.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
 169.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;  
 170.        
 171.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ILI9341_BK_PIN;
 172.         GPIO_Init ( ILI9341_BK_PORT, & GPIO_InitStructure );
 173. }


 174. /**
 175.   * @brief  LCD  FSMC 模式配置
 176.   * @param  无
 177.   * @retval 无
 178.   */
 179. static void ILI9341_FSMC_Config ( void )
 180. {
 181.         FSMC_NORSRAMInitTypeDef  FSMC_NORSRAMInitStructure;
 182.         FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef  readWriteTiming;        
 183.        
 184.         /* 使能FSMC时钟*/
 185.         RCC_AHBPeriphClockCmd ( RCC_AHBPeriph_FSMC, ENABLE );

 186.         //地址建立时间(ADDSET)为1个HCLK 2/72M=28ns
 187.         readWriteTiming.FSMC_AddressSetupTime      = 0x01;         //地址建立时间
 188.         //数据保持时间(DATAST)+ 1个HCLK = 5/72M=70ns       
 189.         readWriteTiming.FSMC_DataSetupTime         = 0x04;         //数据建立时间
 190.         //选择控制的模式
 191.         //模式B,异步NOR FLASH模式,与ILI9341的8080时序匹配
 192.         readWriteTiming.FSMC_AccessMode            = FSMC_AccessMode_B;       
 193.        
 194.         /*以下配置与模式B无关*/
 195.         //地址保持时间(ADDHLD)模式A未用到
 196.         readWriteTiming.FSMC_AddressHoldTime       = 0x00;         //地址保持时间
 197.         //设置总线转换周期,仅用于复用模式的NOR操作
 198.         readWriteTiming.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0x00;
 199.         //设置时钟分频,仅用于同步类型的存储器
 200.         readWriteTiming.FSMC_CLKDivision           = 0x00;
 201.         //数据保持时间,仅用于同步型的NOR       
 202.         readWriteTiming.FSMC_DataLatency           = 0x00;       

 203.        
 204.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank                  = FSMC_Bank1_NORSRAMx;
 205.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux        = FSMC_DataAddressMux_Disable;
 206.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType            = FSMC_MemoryType_NOR;
 207.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth       = FSMC_MemoryDataWidth_16b;
 208.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode       = FSMC_BurstAccessMode_Disable;
 209.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity    = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
 210.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode              = FSMC_WrapMode_Disable;
 211.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive      = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
 212.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation        = FSMC_WriteOperation_Enable;
 213.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal            = FSMC_WaitSignal_Disable;
 214.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode          = FSMC_ExtendedMode_Disable;
 215.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst            = FSMC_WriteBurst_Disable;
 216.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &readWriteTiming;
 217.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct     = &readWriteTiming;  
 218.        
 219.         FSMC_NORSRAMInit ( & FSMC_NORSRAMInitStructure );
 220.        
 221.        
 222.         /* 使能 FSMC_Bank1_NORSRAM4 */
 223.         FSMC_NORSRAMCmd ( FSMC_Bank1_NORSRAMx, ENABLE );  
 224.                
 225.                
 226. }


 227. /**
 228. * @brief  初始化ILI9341寄存器
 229. * @param  无
 230. * @retval 无
 231. */
 232. static void ILI9341_REG_Config ( void )
 233. {
 234.         /*  Power control B (CFh)  */
 235.         DEBUG_DELAY  ();
 236.         ILI9341_Write_Cmd ( 0xCF  );
 237.         ILI9341_Write_Data ( 0x00  );
 238.         ILI9341_Write_Data ( 0x81  );
 239.         ILI9341_Write_Data ( 0x30  );
 240.        
 241.         /*  Power on sequence control (EDh) */
 242.         DEBUG_DELAY ();
 243.         ILI9341_Write_Cmd ( 0xED );
 244.         ILI9341_Write_Data ( 0x64 );
 245.         ILI9341_Write_Data ( 0x03 );
 246.         ILI9341_Write_Data ( 0x12 );
 247.         ILI9341_Write_Data ( 0x81 );
 248.        
 249.         /*  Driver timing control A (E8h) */
 250.         DEBUG_DELAY ();
 251.         ILI9341_Write_Cmd ( 0xE8 );
 252.         ILI9341_Write_Data ( 0x85 );
 253.         ILI9341_Write_Data ( 0x10 );
 254.         ILI9341_Write_Data ( 0x78 );
 255.        
 256.         /*  Power control A (CBh) */
 257.         DEBUG_DELAY ();
 258.         ILI9341_Write_Cmd ( 0xCB );
 259.         ILI9341_Write_Data ( 0x39 );
 260.         ILI9341_Write_Data ( 0x2C );
 261.         ILI9341_Write_Data ( 0x00 );
 262.         ILI9341_Write_Data ( 0x34 );
 263.         ILI9341_Write_Data ( 0x02 );
 264.        
 265.         /* Pump ratio control (F7h) */
 266.         DEBUG_DELAY ();
 267.         ILI9341_Write_Cmd ( 0xF7 );
 268.         ILI9341_Write_Data ( 0x20 );
 269.        
 270.         /* Driver timing control B */
 271.         DEBUG_DELAY ();
 272.         ILI9341_Write_Cmd ( 0xEA );
 273.         ILI9341_Write_Data ( 0x00 );
 274.         ILI9341_Write_Data ( 0x00 );
 275.        
 276.         /* Frame Rate Control (In Normal Mode/Full Colors) (B1h) */
 277.         DEBUG_DELAY ();
 278.         ILI9341_Write_Cmd ( 0xB1 );
 279.         ILI9341_Write_Data ( 0x00 );
 280.         ILI9341_Write_Data ( 0x1B );
 281.        
 282.         /*  Display Function Control (B6h) */
 283.         DEBUG_DELAY ();
 284.         ILI9341_Write_Cmd ( 0xB6 );
 285.         ILI9341_Write_Data ( 0x0A );
 286.         ILI9341_Write_Data ( 0xA2 );
 287.        
 288.         /* Power Control 1 (C0h) */
 289.         DEBUG_DELAY ();
 290.         ILI9341_Write_Cmd ( 0xC0 );
 291.         ILI9341_Write_Data ( 0x35 );
 292.        
 293.         /* Power Control 2 (C1h) */
 294.         DEBUG_DELAY ();
 295.         ILI9341_Write_Cmd ( 0xC1 );
 296.         ILI9341_Write_Data ( 0x11 );
 297.        
 298.         /* VCOM Control 1 (C5h) */
 299.         ILI9341_Write_Cmd ( 0xC5 );
 300.         ILI9341_Write_Data ( 0x45 );
 301.         ILI9341_Write_Data ( 0x45 );
 302.        
 303.         /*  VCOM Control 2 (C7h)  */
 304.         ILI9341_Write_Cmd ( 0xC7 );
 305.         ILI9341_Write_Data ( 0xA2 );
 306.        
 307.         /* Enable 3G (F2h) */
 308.         ILI9341_Write_Cmd ( 0xF2 );
 309.         ILI9341_Write_Data ( 0x00 );
 310.        
 311.         /* Gamma Set (26h) */
 312.         ILI9341_Write_Cmd ( 0x26 );
 313.         ILI9341_Write_Data ( 0x01 );
 314.         DEBUG_DELAY ();
 315.        
 316.         /* Positive Gamma Correction */
 317.         ILI9341_Write_Cmd ( 0xE0 ); //Set Gamma
 318.         ILI9341_Write_Data ( 0x0F );
 319.         ILI9341_Write_Data ( 0x26 );
 320.         ILI9341_Write_Data ( 0x24 );
 321.         ILI9341_Write_Data ( 0x0B );
 322.         ILI9341_Write_Data ( 0x0E );
 323.         ILI9341_Write_Data ( 0x09 );
 324.         ILI9341_Write_Data ( 0x54 );
 325.         ILI9341_Write_Data ( 0xA8 );
 326.         ILI9341_Write_Data ( 0x46 );
 327.         ILI9341_Write_Data ( 0x0C );
 328.         ILI9341_Write_Data ( 0x17 );
 329.         ILI9341_Write_Data ( 0x09 );
 330.         ILI9341_Write_Data ( 0x0F );
 331.         ILI9341_Write_Data ( 0x07 );
 332.         ILI9341_Write_Data ( 0x00 );
 333.        
 334.         /* Negative Gamma Correction (E1h) */
 335.         ILI9341_Write_Cmd ( 0XE1 ); //Set Gamma
 336.         ILI9341_Write_Data ( 0x00 );
 337.         ILI9341_Write_Data ( 0x19 );
 338.         ILI9341_Write_Data ( 0x1B );
 339.         ILI9341_Write_Data ( 0x04 );
 340.         ILI9341_Write_Data ( 0x10 );
 341.         ILI9341_Write_Data ( 0x07 );
 342.         ILI9341_Write_Data ( 0x2A );
 343.         ILI9341_Write_Data ( 0x47 );
 344.         ILI9341_Write_Data ( 0x39 );
 345.         ILI9341_Write_Data ( 0x03 );
 346.         ILI9341_Write_Data ( 0x06 );
 347.         ILI9341_Write_Data ( 0x06 );
 348.         ILI9341_Write_Data ( 0x30 );
 349.         ILI9341_Write_Data ( 0x38 );
 350.         ILI9341_Write_Data ( 0x0F );
 351.        
 352.         /* memory access control set */
 353.         DEBUG_DELAY ();
 354.         ILI9341_Write_Cmd ( 0x36 );        
 355.         ILI9341_Write_Data ( 0xC8 );    /*竖屏  左上角到 (起点)到右下角 (终点)扫描方式*/
 356.         DEBUG_DELAY ();
 357.        
 358.         /* column address control set */
 359.         ILI9341_Write_Cmd ( CMD_SetCoordinateX );
 360.         ILI9341_Write_Data ( 0x00 );
 361.         ILI9341_Write_Data ( 0x00 );
 362.         ILI9341_Write_Data ( 0x00 );
 363.         ILI9341_Write_Data ( 0xEF );
 364.        
 365.         /* page address control set */
 366.         DEBUG_DELAY ();
 367.         ILI9341_Write_Cmd ( CMD_SetCoordinateY );
 368.         ILI9341_Write_Data ( 0x00 );
 369.         ILI9341_Write_Data ( 0x00 );
 370.         ILI9341_Write_Data ( 0x01 );
 371.         ILI9341_Write_Data ( 0x3F );
 372.        
 373.         /*  Pixel Format Set (3Ah)  */
 374.         DEBUG_DELAY ();
 375.         ILI9341_Write_Cmd ( 0x3a );
 376.         ILI9341_Write_Data ( 0x55 );
 377.        
 378.         /* Sleep Out (11h)  */
 379.         ILI9341_Write_Cmd ( 0x11 );       
 380.         ILI9341_Delay ( 0xAFFf<<2 );
 381.         DEBUG_DELAY ();
 382.        
 383.         /* Display ON (29h) */
 384.         ILI9341_Write_Cmd ( 0x29 );
 385.        
 386.        
 387. }


 388. /**
 389. * @brief  ILI9341初始化函数,如果要用到lcd,一定要调用这个函数
 390. * @param  无
 391. * @retval 无
 392. */
 393. void ILI9341_Init ( void )
 394. {
 395.         ILI9341_GPIO_Config ();
 396.         ILI9341_FSMC_Config ();
 397.        
 398.         ILI9341_BackLed_Control ( ENABLE );      //点亮LCD背光灯
 399.         ILI9341_Rst ();
 400.         ILI9341_REG_Config ();
 401.        
 402.         //设置默认扫描方向,其中 6 模式为大部分液晶例程的默认显示方向  
 403.         ILI9341_GramScan(LCD_SCAN_MODE);
 404. }


 405. /**
 406. * @brief  ILI9341背光LED控制
 407. * @param  enumState :决定是否使能背光LED
 408.   *   该参数为以下值之一:
 409.   *     [url=home.php?mod=space&uid=2817080]@ARG[/url] ENABLE :使能背光LED
 410.   *     @arg DISABLE :禁用背光LED
 411. * @retval 无
 412. */
 413. void ILI9341_BackLed_Control ( FunctionalState enumState )
 414. {
 415.         if ( enumState )
 416.                 GPIO_ResetBits ( ILI9341_BK_PORT, ILI9341_BK_PIN );       
 417.         else
 418.                 GPIO_SetBits ( ILI9341_BK_PORT, ILI9341_BK_PIN );
 419.                
 420. } 421. /**
 422. * @brief  ILI9341 软件复位
 423. * @param  无
 424. * @retval 无
 425. */
 426. void ILI9341_Rst ( void )
 427. {                       
 428.         GPIO_ResetBits ( ILI9341_RST_PORT, ILI9341_RST_PIN );         //低电平复位

 429.         ILI9341_Delay ( 0xAFF );                                           

 430.         GPIO_SetBits ( ILI9341_RST_PORT, ILI9341_RST_PIN );                          

 431.         ILI9341_Delay ( 0xAFF );        
 432.        
 433. }
 434. /**
 435. * @brief  设置ILI9341的GRAM的扫描方向
 436. * @param  ucOption :选择GRAM的扫描方向
 437. *     @arg 0-7 :参数可选值为0-7这八个方向
 438. *
 439. *        !!!其中0、3、5、6 模式适合从左至右显示文字,
 440. *                                不推荐使用其它模式显示文字        其它模式显示文字会有镜像效果                       
 441. *               
 442. *        其中0、2、4、6 模式的X方向像素为240,Y方向像素为320
 443. *        其中1、3、5、7 模式下X方向像素为320,Y方向像素为240
 444. *
 445. *        其中 6 模式为大部分液晶例程的默认显示方向
 446. *        其中 3 模式为摄像头例程使用的方向
 447. *        其中 0 模式为BMP图片显示例程使用的方向
 448. *
 449. * @retval 无
 450. * [url=home.php?mod=space&uid=536309]@NOTE[/url]  坐标图例:A表示向上,V表示向下,<表示向左,>表示向右
 451.                                         X表示X轴,Y表示Y轴

 452. ------------------------------------------------------------
 453. 模式0:                                .                模式1:                .        模式2:                        .        模式3:                                       
 454.                                         A                .                                        A                .                A                                        .                A                                                                       
 455.                                         |                .                                        |                .                |                                        .                |                                                       
 456.                                         Y                .                                        X                .                Y                                        .                X                                       
 457.                                         0                .                                        1                .                2                                        .                3                                       
 458.         <--- X0 o                .        <----Y1        o                .                o 2X--->  .                o 3Y--->       
 459. ------------------------------------------------------------       
 460. 模式4:                                .        模式5:                        .        模式6:                        .        模式7:                                       
 461.         <--- X4 o                .        <--- Y5 o                .                o 6X--->  .                o 7Y--->       
 462.                                         4                .                                        5                .                6                                        .                7       
 463.                                         Y                .                                        X                .                Y                                        .                X                                               
 464.                                         |                .                                        |                .                |                                        .                |                                                       
 465.                                         V                .                                        V                .                V                                        .                V               
 466. ---------------------------------------------------------                               
 467.                                                                                          LCD屏示例
 468.                                                                 |-----------------|
 469.                                                                 |                        野火Logo                |
 470.                                                                 |                                                                        |
 471.                                                                 |                                                                        |
 472.                                                                 |                                                                        |
 473.                                                                 |                                                                        |
 474.                                                                 |                                                                        |
 475.                                                                 |                                                                        |
 476.                                                                 |                                                                        |
 477.                                                                 |                                                                        |
 478.                                                                 |-----------------|
 479.                                                                 屏幕正面(宽240,高320)

 480. *******************************************************/
 481. void ILI9341_GramScan ( uint8_t ucOption )
 482. {       
 483.         //参数检查,只可输入0-7
 484.         if(ucOption >7 )
 485.                 return;
 486.        
 487.         //根据模式更新LCD_SCAN_MODE的值,主要用于触摸屏选择计算参数
 488.         LCD_SCAN_MODE = ucOption;
 489.        
 490.         //根据模式更新XY方向的像素宽度
 491.         if(ucOption%2 == 0)       
 492.         {
 493.                 //0 2 4 6模式下X方向像素宽度为240,Y方向为320
 494.                 LCD_X_LENGTH = ILI9341_LESS_PIXEL;
 495.                 LCD_Y_LENGTH =        ILI9341_MORE_PIXEL;
 496.         }
 497.         else                               
 498.         {
 499.                 //1 3 5 7模式下X方向像素宽度为320,Y方向为240
 500.                 LCD_X_LENGTH = ILI9341_MORE_PIXEL;
 501.                 LCD_Y_LENGTH =        ILI9341_LESS_PIXEL;
 502.         }

 503.         //0x36命令参数的高3位可用于设置GRAM扫描方向       
 504.         ILI9341_Write_Cmd ( 0x36 );
 505.         ILI9341_Write_Data ( 0x08 |(ucOption<<5));//根据ucOption的值设置LCD参数,共0-7种模式
 506.         ILI9341_Write_Cmd ( CMD_SetCoordinateX );
 507.         ILI9341_Write_Data ( 0x00 );                /* x 起始坐标高8位 */
 508.         ILI9341_Write_Data ( 0x00 );                /* x 起始坐标低8位 */
 509.         ILI9341_Write_Data ( ((LCD_X_LENGTH-1)>>8)&0xFF ); /* x 结束坐标高8位 */       
 510.         ILI9341_Write_Data ( (LCD_X_LENGTH-1)&0xFF );                                /* x 结束坐标低8位 */

 511.         ILI9341_Write_Cmd ( CMD_SetCoordinateY );
 512.         ILI9341_Write_Data ( 0x00 );                /* y 起始坐标高8位 */
 513.         ILI9341_Write_Data ( 0x00 );                /* y 起始坐标低8位 */
 514.         ILI9341_Write_Data ( ((LCD_Y_LENGTH-1)>>8)&0xFF );        /* y 结束坐标高8位 */         
 515.         ILI9341_Write_Data ( (LCD_Y_LENGTH-1)&0xFF );                                /* y 结束坐标低8位 */

 516.         /* write gram start */
 517.         ILI9341_Write_Cmd ( CMD_SetPixel );       
 518. } 519. /**
 520. * @brief  在ILI9341显示器上开辟一个窗口
 521. * @param  usX :在特定扫描方向下窗口的起点X坐标
 522. * @param  usY :在特定扫描方向下窗口的起点Y坐标
 523. * @param  usWidth :窗口的宽度
 524. * @param  usHeight :窗口的高度
 525. * @retval 无
 526. */
 527. void ILI9341_OpenWindow ( uint16_t usX, uint16_t usY, uint16_t usWidth, uint16_t usHeight )
 528. {       
 529.         ILI9341_Write_Cmd ( CMD_SetCoordinateX );                                  /* 设置X坐标 */
 530.         ILI9341_Write_Data ( usX >> 8  );         /* 先高8位,然后低8位 */
 531.         ILI9341_Write_Data ( usX & 0xff  );         /* 设置起始点和结束点*/
 532.         ILI9341_Write_Data ( ( usX + usWidth - 1 ) >> 8  );
 533.         ILI9341_Write_Data ( ( usX + usWidth - 1 ) & 0xff  );

 534.         ILI9341_Write_Cmd ( CMD_SetCoordinateY );                              /* 设置Y坐标*/
 535.         ILI9341_Write_Data ( usY >> 8  );
 536.         ILI9341_Write_Data ( usY & 0xff  );
 537.         ILI9341_Write_Data ( ( usY + usHeight - 1 ) >> 8 );
 538.         ILI9341_Write_Data ( ( usY + usHeight - 1) & 0xff );
 539.        
 540. }


 541. /**
 542. * @brief  设定ILI9341的光标坐标
 543. * @param  usX :在特定扫描方向下光标的X坐标
 544. * @param  usY :在特定扫描方向下光标的Y坐标
 545. * @retval 无
 546. */
 547. static void ILI9341_SetCursor ( uint16_t usX, uint16_t usY )       
 548. {
 549.         ILI9341_OpenWindow ( usX, usY, 1, 1 );
 550. }


 551. /**
 552. * @brief  在ILI9341显示器上以某一颜色填充像素点
 553. * @param  ulAmout_Point :要填充颜色的像素点的总数目
 554. * @param  usColor :颜色
 555. * @retval 无
 556. */
 557. static __inline void ILI9341_FillColor ( uint32_t ulAmout_Point, uint16_t usColor )
 558. {
 559.         uint32_t i = 0;
 560.        
 561.        
 562.         /* memory write */
 563.         ILI9341_Write_Cmd ( CMD_SetPixel );       
 564.                
 565.         for ( i = 0; i < ulAmout_Point; i ++ )
 566.                 ILI9341_Write_Data ( usColor );
 567.                
 568.        
 569. }


 570. /**
 571. * @brief  对ILI9341显示器的某一窗口以某种颜色进行清屏
 572. * @param  usX :在特定扫描方向下窗口的起点X坐标
 573. * @param  usY :在特定扫描方向下窗口的起点Y坐标
 574. * @param  usWidth :窗口的宽度
 575. * @param  usHeight :窗口的高度
 576. * @note 可使用LCD_SetBackColor、LCD_SetTextColor、LCD_SetColors函数设置颜色
 577. * @retval 无
 578. */
 579. void ILI9341_Clear ( uint16_t usX, uint16_t usY, uint16_t usWidth, uint16_t usHeight )
 580. {
 581.         ILI9341_OpenWindow ( usX, usY, usWidth, usHeight );

 582.         ILI9341_FillColor ( usWidth * usHeight, CurrentBackColor );               
 583.        
 584. }


 585. /**
 586. * @brief  对ILI9341显示器的某一点以某种颜色进行填充
 587. * @param  usX :在特定扫描方向下该点的X坐标
 588. * @param  usY :在特定扫描方向下该点的Y坐标
 589. * @note 可使用LCD_SetBackColor、LCD_SetTextColor、LCD_SetColors函数设置颜色
 590. * @retval 无
 591. */
 592. void ILI9341_SetPointPixel ( uint16_t usX, uint16_t usY )       
 593. {       
 594.         if ( ( usX < LCD_X_LENGTH ) && ( usY < LCD_Y_LENGTH ) )
 595.   {
 596.                 ILI9341_SetCursor ( usX, usY );
 597.                
 598.                 ILI9341_FillColor ( 1, CurrentTextColor );
 599.         }
 600.        
 601. }


 602. /**
 603. * @brief  读取ILI9341 GRAN 的一个像素数据
 604. * @param  无
 605. * @retval 像素数据
 606. */
 607. static uint16_t ILI9341_Read_PixelData ( void )       
 608. {       
 609.         uint16_t usR=0, usG=0, usB=0 ;

 610.        
 611.         ILI9341_Write_Cmd ( 0x2E );   /* 读数据 */
 612.        
 613.         usR = ILI9341_Read_Data ();         /*FIRST READ OUT DUMMY DATA*/
 614.        
 615.         usR = ILI9341_Read_Data ();          /*READ OUT RED DATA  */
 616.         usB = ILI9341_Read_Data ();          /*READ OUT BLUE DATA*/
 617.         usG = ILI9341_Read_Data ();          /*READ OUT GREEN DATA*/       
 618.        
 619.   return ( ( ( usR >> 11 ) << 11 ) | ( ( usG >> 10 ) << 5 ) | ( usB >> 11 ) );
 620.        
 621. }


 622. /**
 623. * @brief  获取 ILI9341 显示器上某一个坐标点的像素数据
 624. * @param  usX :在特定扫描方向下该点的X坐标
 625. * @param  usY :在特定扫描方向下该点的Y坐标
 626. * @retval 像素数据
 627. */
 628. uint16_t ILI9341_GetPointPixel ( uint16_t usX, uint16_t usY )
 629. {
 630.         uint16_t usPixelData;

 631.        
 632.         ILI9341_SetCursor ( usX, usY );
 633.        
 634.         usPixelData = ILI9341_Read_PixelData ();
 635.        
 636.         return usPixelData;
 637.        
 638. }


 639. /**
 640. * @brief  在 ILI9341 显示器上使用 Bresenham 算法画线段
 641. * @param  usX1 :在特定扫描方向下线段的一个端点X坐标
 642. * @param  usY1 :在特定扫描方向下线段的一个端点Y坐标
 643. * @param  usX2 :在特定扫描方向下线段的另一个端点X坐标
 644. * @param  usY2 :在特定扫描方向下线段的另一个端点Y坐标
 645. * @note 可使用LCD_SetBackColor、LCD_SetTextColor、LCD_SetColors函数设置颜色
 646. * @retval 无
 647. */
 648. void ILI9341_DrawLine ( uint16_t usX1, uint16_t usY1, uint16_t usX2, uint16_t usY2 )
 649. {
 650.         uint16_t us;
 651.         uint16_t usX_Current, usY_Current;
 652.        
 653.         int32_t lError_X = 0, lError_Y = 0, lDelta_X, lDelta_Y, lDistance;
 654.         int32_t lIncrease_X, lIncrease_Y;        
 655.        
 656.        
 657.         lDelta_X = usX2 - usX1; //计算坐标增量
 658.         lDelta_Y = usY2 - usY1;
 659.        
 660.         usX_Current = usX1;
 661.         usY_Current = usY1;
 662.        
 663.        
 664.         if ( lDelta_X > 0 )
 665.                 lIncrease_X = 1; //设置单步方向
 666.        
 667.         else if ( lDelta_X == 0 )
 668.                 lIncrease_X = 0;//垂直线
 669.        
 670.         else
 671.   {
 672.     lIncrease_X = -1;
 673.     lDelta_X = - lDelta_X;
 674.   }

 675.        
 676.         if ( lDelta_Y > 0 )
 677.                 lIncrease_Y = 1;
 678.        
 679.         else if ( lDelta_Y == 0 )
 680.                 lIncrease_Y = 0;//水平线
 681.        
 682.         else
 683.   {
 684.     lIncrease_Y = -1;
 685.     lDelta_Y = - lDelta_Y;
 686.   }

 687.        
 688.         if (  lDelta_X > lDelta_Y )
 689.                 lDistance = lDelta_X; //选取基本增量坐标轴
 690.        
 691.         else
 692.                 lDistance = lDelta_Y;

 693.        
 694.         for ( us = 0; us <= lDistance + 1; us ++ )//画线输出
 695.         {  
 696.                 ILI9341_SetPointPixel ( usX_Current, usY_Current );//画点
 697.                
 698.                 lError_X += lDelta_X ;
 699.                 lError_Y += lDelta_Y ;
 700.                
 701.                 if ( lError_X > lDistance )
 702.                 {
 703.                         lError_X -= lDistance;
 704.                         usX_Current += lIncrease_X;
 705.                 }  
 706.                
 707.                 if ( lError_Y > lDistance )
 708.                 {
 709.                         lError_Y -= lDistance;
 710.                         usY_Current += lIncrease_Y;
 711.                 }
 712.                
 713.         }  
 714.        
 715.        
 716. }   


 717. /**
 718. * @brief  在 ILI9341 显示器上画一个矩形
 719. * @param  usX_Start :在特定扫描方向下矩形的起始点X坐标
 720. * @param  usY_Start :在特定扫描方向下矩形的起始点Y坐标
 721. * @param  usWidth:矩形的宽度(单位:像素)
 722. * @param  usHeight:矩形的高度(单位:像素)
 723. * @param  ucFilled :选择是否填充该矩形
 724.   *   该参数为以下值之一:
 725.   *     @arg 0 :空心矩形
 726.   *     @arg 1 :实心矩形
 727. * @note 可使用LCD_SetBackColor、LCD_SetTextColor、LCD_SetColors函数设置颜色
 728. * @retval 无
 729. */
 730. void ILI9341_DrawRectangle ( uint16_t usX_Start, uint16_t usY_Start, uint16_t usWidth, uint16_t usHeight, uint8_t ucFilled )
 731. {
 732.         if ( ucFilled )
 733.         {
 734.                 ILI9341_OpenWindow ( usX_Start, usY_Start, usWidth, usHeight );
 735.                 ILI9341_FillColor ( usWidth * usHeight ,CurrentTextColor);       
 736.         }
 737.         else
 738.         {
 739.                 ILI9341_DrawLine ( usX_Start, usY_Start, usX_Start + usWidth - 1, usY_Start );
 740.                 ILI9341_DrawLine ( usX_Start, usY_Start + usHeight - 1, usX_Start + usWidth - 1, usY_Start + usHeight - 1 );
 741.                 ILI9341_DrawLine ( usX_Start, usY_Start, usX_Start, usY_Start + usHeight - 1 );
 742.                 ILI9341_DrawLine ( usX_Start + usWidth - 1, usY_Start, usX_Start + usWidth - 1, usY_Start + usHeight - 1 );               
 743.         }

 744. }


 745. /**
 746. * @brief  在 ILI9341 显示器上使用 Bresenham 算法画圆
 747. * @param  usX_Center :在特定扫描方向下圆心的X坐标
 748. * @param  usY_Center :在特定扫描方向下圆心的Y坐标
 749. * @param  usRadius:圆的半径(单位:像素)
 750. * @param  ucFilled :选择是否填充该圆
 751.   *   该参数为以下值之一:
 752.   *     @arg 0 :空心圆
 753.   *     @arg 1 :实心圆
 754. * @note 可使用LCD_SetBackColor、LCD_SetTextColor、LCD_SetColors函数设置颜色
 755. * @retval 无
 756. */
 757. void ILI9341_DrawCircle ( uint16_t usX_Center, uint16_t usY_Center, uint16_t usRadius, uint8_t ucFilled )
 758. {
 759.         int16_t sCurrentX, sCurrentY;
 760.         int16_t sError;
 761.        
 762.        
 763.         sCurrentX = 0; sCurrentY = usRadius;          
 764.        
 765.         sError = 3 - ( usRadius << 1 );     //判断下个点位置的标志
 766.        
 767.        
 768.         while ( sCurrentX <= sCurrentY )
 769.         {
 770.                 int16_t sCountY;
 771.                
 772.                
 773.                 if ( ucFilled )                        
 774.                         for ( sCountY = sCurrentX; sCountY <= sCurrentY; sCountY ++ )
 775.                         {                     
 776.                                 ILI9341_SetPointPixel ( usX_Center + sCurrentX, usY_Center + sCountY );           //1,研究对象
 777.                                 ILI9341_SetPointPixel ( usX_Center - sCurrentX, usY_Center + sCountY );           //2      
 778.                                 ILI9341_SetPointPixel ( usX_Center - sCountY,   usY_Center + sCurrentX );           //3
 779.                                 ILI9341_SetPointPixel ( usX_Center - sCountY,   usY_Center - sCurrentX );           //4
 780.                                 ILI9341_SetPointPixel ( usX_Center - sCurrentX, usY_Center - sCountY );           //5   
 781.         ILI9341_SetPointPixel ( usX_Center + sCurrentX, usY_Center - sCountY );           //6
 782.                                 ILI9341_SetPointPixel ( usX_Center + sCountY,   usY_Center - sCurrentX );           //7        
 783.         ILI9341_SetPointPixel ( usX_Center + sCountY,   usY_Center + sCurrentX );           //0                               
 784.                         }
 785.                
 786.                 else
 787.                 {         
 788.                         ILI9341_SetPointPixel ( usX_Center + sCurrentX, usY_Center + sCurrentY );             //1,研究对象
 789.                         ILI9341_SetPointPixel ( usX_Center - sCurrentX, usY_Center + sCurrentY );             //2      
 790.                         ILI9341_SetPointPixel ( usX_Center - sCurrentY, usY_Center + sCurrentX );             //3
 791.                         ILI9341_SetPointPixel ( usX_Center - sCurrentY, usY_Center - sCurrentX );             //4
 792.                         ILI9341_SetPointPixel ( usX_Center - sCurrentX, usY_Center - sCurrentY );             //5      
 793.                         ILI9341_SetPointPixel ( usX_Center + sCurrentX, usY_Center - sCurrentY );             //6
 794.                         ILI9341_SetPointPixel ( usX_Center + sCurrentY, usY_Center - sCurrentX );             //7
 795.                         ILI9341_SetPointPixel ( usX_Center + sCurrentY, usY_Center + sCurrentX );             //0
 796.     }                       
 797.                
 798.                
 799.                 sCurrentX ++;

 800.                
 801.                 if ( sError < 0 )
 802.                         sError += 4 * sCurrentX + 6;          
 803.                
 804.                 else
 805.                 {
 806.                         sError += 10 + 4 * ( sCurrentX - sCurrentY );   
 807.                         sCurrentY --;
 808.                 }        
 809.                
 810.                
 811.         }
 812.        
 813.        
 814. }

 815. /**
 816. * @brief  在 ILI9341 显示器上显示一个英文字符
 817. * @param  usX :在特定扫描方向下字符的起始X坐标
 818. * @param  usY :在特定扫描方向下该点的起始Y坐标
 819. * @param  cChar :要显示的英文字符
 820. * @note 可使用LCD_SetBackColor、LCD_SetTextColor、LCD_SetColors函数设置颜色
 821. * @retval 无
 822. */
 823. void ILI9341_DispChar_EN ( uint16_t usX, uint16_t usY, const char cChar )
 824. {
 825.         uint8_t  byteCount, bitCount,fontLength;       
 826.         uint16_t ucRelativePositon;
 827.         uint8_t *Pfont;
 828.        
 829.         //对ascii码表偏移(字模表不包含ASCII表的前32个非图形符号)
 830.         ucRelativePositon = cChar - ' ';
 831.        
 832.         //每个字模的字节数
 833.         fontLength = (LCD_Currentfonts->Width*LCD_Currentfonts->Height)/8;
 834.                
 835.         //字模首地址
 836.         /*ascii码表偏移值乘以每个字模的字节数,求出字模的偏移位置*/
 837.         Pfont = (uint8_t *)&LCD_Currentfonts->table[ucRelativePositon * fontLength];
 838.        
 839.         //设置显示窗口
 840.         ILI9341_OpenWindow ( usX, usY, LCD_Currentfonts->Width, LCD_Currentfonts->Height);
 841.        
 842.         ILI9341_Write_Cmd ( CMD_SetPixel );                       

 843.         //按字节读取字模数据
 844.         //由于前面直接设置了显示窗口,显示数据会自动换行
 845.         for ( byteCount = 0; byteCount < fontLength; byteCount++ )
 846.         {
 847.                         //一位一位处理要显示的颜色
 848.                         for ( bitCount = 0; bitCount < 8; bitCount++ )
 849.                         {
 850.                                         if ( Pfont[byteCount] & (0x80>>bitCount) )
 851.                                                 ILI9341_Write_Data ( CurrentTextColor );                       
 852.                                         else
 853.                                                 ILI9341_Write_Data ( CurrentBackColor );
 854.                         }       
 855.         }       
 856. }


 857. /**
 858. * @brief  在 ILI9341 显示器上显示英文字符串
 859. * @param  line :在特定扫描方向下字符串的起始Y坐标
 860.   *   本参数可使用宏LINE(0)、LINE(1)等方式指定文字坐标,
 861.   *   宏LINE(x)会根据当前选择的字体来计算Y坐标值。
 862.         *                显示中文且使用LINE宏时,需要把英文字体设置成Font8x16
 863. * @param  pStr :要显示的英文字符串的首地址
 864. * @note 可使用LCD_SetBackColor、LCD_SetTextColor、LCD_SetColors函数设置颜色
 865. * @retval 无
 866. */
 867. void ILI9341_DispStringLine_EN (  uint16_t line,  char * pStr )
 868. {
 869.         uint16_t usX = 0;
 870.        
 871.         while ( * pStr != '\0' )
 872.         {
 873.                 if ( ( usX - ILI9341_DispWindow_X_Star + LCD_Currentfonts->Width ) > LCD_X_LENGTH )
 874.                 {
 875.                         usX = ILI9341_DispWindow_X_Star;
 876.                         line += LCD_Currentfonts->Height;
 877.                 }
 878.                
 879.                 if ( ( line - ILI9341_DispWindow_Y_Star + LCD_Currentfonts->Height ) > LCD_Y_LENGTH )
 880.                 {
 881.                         usX = ILI9341_DispWindow_X_Star;
 882.                         line = ILI9341_DispWindow_Y_Star;
 883.                 }
 884.                
 885.                 ILI9341_DispChar_EN ( usX, line, * pStr);
 886.                
 887.                 pStr ++;
 888.                
 889.                 usX += LCD_Currentfonts->Width;
 890.                
 891.         }
 892.        
 893. }


 894. /**
 895. * @brief  在 ILI9341 显示器上显示英文字符串
 896. * @param  usX :在特定扫描方向下字符的起始X坐标
 897. * @param  usY :在特定扫描方向下字符的起始Y坐标
 898. * @param  pStr :要显示的英文字符串的首地址
 899. * @note 可使用LCD_SetBackColor、LCD_SetTextColor、LCD_SetColors函数设置颜色
 900. * @retval 无
 901. */
 902. void ILI9341_DispString_EN (         uint16_t usX ,uint16_t usY,  char * pStr )
 903. {
 904.         while ( * pStr != '\0' )
 905.         {
 906.                 if ( ( usX - ILI9341_DispWindow_X_Star + LCD_Currentfonts->Width ) > LCD_X_LENGTH )
 907.                 {
 908.                         usX = ILI9341_DispWindow_X_Star;
 909.                         usY += LCD_Currentfonts->Height;
 910.                 }
 911.                
 912.                 if ( ( usY - ILI9341_DispWindow_Y_Star + LCD_Currentfonts->Height ) > LCD_Y_LENGTH )
 913.                 {
 914.                         usX = ILI9341_DispWindow_X_Star;
 915.                         usY = ILI9341_DispWindow_Y_Star;
 916.                 }
 917.                
 918.                 ILI9341_DispChar_EN ( usX, usY, * pStr);
 919.                
 920.                 pStr ++;
 921.                
 922.                 usX += LCD_Currentfonts->Width;
 923.                
 924.         }
 925.        
 926. }


 927. /**
 928. * @brief  在 ILI9341 显示器上显示英文字符串(沿Y轴方向)
 929. * @param  usX :在特定扫描方向下字符的起始X坐标
 930. * @param  usY :在特定扫描方向下字符的起始Y坐标
 931. * @param  pStr :要显示的英文字符串的首地址
 932. * @note 可使用LCD_SetBackColor、LCD_SetTextColor、LCD_SetColors函数设置颜色
 933. * @retval 无
 934. */
 935. void ILI9341_DispString_EN_YDir (         uint16_t usX,uint16_t usY ,  char * pStr )
 936. {       
 937.         while ( * pStr != '\0' )
 938.         {
 939.                 if ( ( usY - ILI9341_DispWindow_Y_Star + LCD_Currentfonts->Height ) >LCD_Y_LENGTH  )
 940.                 {
 941.                         usY = ILI9341_DispWindow_Y_Star;
 942.                         usX += LCD_Currentfonts->Width;
 943.                 }
 944.                
 945.                 if ( ( usX - ILI9341_DispWindow_X_Star + LCD_Currentfonts->Width ) >  LCD_X_LENGTH)
 946.                 {
 947.                         usX = ILI9341_DispWindow_X_Star;
 948.                         usY = ILI9341_DispWindow_Y_Star;
 949.                 }
 950.                
 951.                 ILI9341_DispChar_EN ( usX, usY, * pStr);
 952.                
 953.                 pStr ++;
 954.                
 955.                 usY += LCD_Currentfonts->Height;               
 956.         }       
 957. }

 958. /**
 959. * @brief  在 ILI9341 显示器上显示一个中文字符
 960. * @param  usX :在特定扫描方向下字符的起始X坐标
 961. * @param  usY :在特定扫描方向下字符的起始Y坐标
 962. * @param  usChar :要显示的中文字符(国标码)
 963. * @note 可使用LCD_SetBackColor、LCD_SetTextColor、LCD_SetColors函数设置颜色
 964. * @retval 无
 965. */
 966. void ILI9341_DispChar_CH ( uint16_t usX, uint16_t usY, uint16_t usChar )
 967. {
 968.         uint8_t rowCount, bitCount;
 969.         uint8_t ucBuffer [ WIDTH_CH_CHAR*HEIGHT_CH_CHAR/8 ];       
 970.   uint16_t usTemp;        

 971.         //设置显示窗口
 972.         ILI9341_OpenWindow ( usX, usY, WIDTH_CH_CHAR, HEIGHT_CH_CHAR );
 973.        
 974.         ILI9341_Write_Cmd ( CMD_SetPixel );
 975.        
 976.         //取字模数据  
 977.   GetGBKCode ( ucBuffer, usChar );       
 978.        
 979.         for ( rowCount = 0; rowCount < HEIGHT_CH_CHAR; rowCount++ )
 980.         {
 981.     /* 取出两个字节的数据,在lcd上即是一个汉字的一行 */
 982.                 usTemp = ucBuffer [ rowCount * 2 ];
 983.                 usTemp = ( usTemp << 8 );
 984.                 usTemp |= ucBuffer [ rowCount * 2 + 1 ];
 985.                
 986.                 for ( bitCount = 0; bitCount < WIDTH_CH_CHAR; bitCount ++ )
 987.                 {                       
 988.                         if ( usTemp & ( 0x8000 >> bitCount ) )  //高位在前
 989.                           ILI9341_Write_Data ( CurrentTextColor );                               
 990.                         else
 991.                                 ILI9341_Write_Data ( CurrentBackColor );                       
 992.                 }               
 993.         }
 994.        
 995. }


 996. /**
 997. * @brief  在 ILI9341 显示器上显示中文字符串
 998. * @param  line :在特定扫描方向下字符串的起始Y坐标
 999.   *   本参数可使用宏LINE(0)、LINE(1)等方式指定文字坐标,
 1000.   *   宏LINE(x)会根据当前选择的字体来计算Y坐标值。
 1001.         *                显示中文且使用LINE宏时,需要把英文字体设置成Font8x16
 1002. * @param  pStr :要显示的英文字符串的首地址
 1003. * @note 可使用LCD_SetBackColor、LCD_SetTextColor、LCD_SetColors函数设置颜色
 1004. * @retval 无
 1005. */
 1006. void ILI9341_DispString_CH (         uint16_t usX , uint16_t usY, char * pStr )
 1007. {       
 1008.         uint16_t usCh;

 1009.        
 1010.         while( * pStr != '\0' )
 1011.         {               
 1012.                 if ( ( usX - ILI9341_DispWindow_X_Star + WIDTH_CH_CHAR ) > LCD_X_LENGTH )
 1013.                 {
 1014.                         usX = ILI9341_DispWindow_X_Star;
 1015.                         usY += HEIGHT_CH_CHAR;
 1016.                 }
 1017.                
 1018.                 if ( ( usY - ILI9341_DispWindow_Y_Star + HEIGHT_CH_CHAR ) > LCD_Y_LENGTH )
 1019.                 {
 1020.                         usX = ILI9341_DispWindow_X_Star;
 1021.                         usY = ILI9341_DispWindow_Y_Star;
 1022.                 }       
 1023.                
 1024.                 usCh = * ( uint16_t * ) pStr;       
 1025.           usCh = ( usCh << 8 ) + ( usCh >> 8 );

 1026.                 ILI9341_DispChar_CH ( usX, usY, usCh );
 1027.                
 1028.                 usX += WIDTH_CH_CHAR;
 1029.                
 1030.                 pStr += 2;           //一个汉字两个字节

 1031.         }          
 1032.        
 1033. }


 1034. /**
 1035. * @brief  在 ILI9341 显示器上显示中英文字符串
 1036. * @param  line :在特定扫描方向下字符串的起始Y坐标
 1037.   *   本参数可使用宏LINE(0)、LINE(1)等方式指定文字坐标,
 1038.   *   宏LINE(x)会根据当前选择的字体来计算Y坐标值。
 1039.         *                显示中文且使用LINE宏时,需要把英文字体设置成Font8x16
 1040. * @param  pStr :要显示的字符串的首地址
 1041. * @note 可使用LCD_SetBackColor、LCD_SetTextColor、LCD_SetColors函数设置颜色
 1042. * @retval 无
 1043. */
 1044. void ILI9341_DispStringLine_EN_CH (  uint16_t line, char * pStr )
 1045. {
 1046.         uint16_t usCh;
 1047.         uint16_t usX = 0;
 1048.        
 1049.         while( * pStr != '\0' )
 1050.         {
 1051.                 if ( * pStr <= 126 )                           //英文字符
 1052.                 {
 1053.                         if ( ( usX - ILI9341_DispWindow_X_Star + LCD_Currentfonts->Width ) > LCD_X_LENGTH )
 1054.                         {
 1055.                                 usX = ILI9341_DispWindow_X_Star;
 1056.                                 line += LCD_Currentfonts->Height;
 1057.                         }
 1058.                        
 1059.                         if ( ( line - ILI9341_DispWindow_Y_Star + LCD_Currentfonts->Height ) > LCD_Y_LENGTH )
 1060.                         {
 1061.                                 usX = ILI9341_DispWindow_X_Star;
 1062.                                 line = ILI9341_DispWindow_Y_Star;
 1063.                         }                       
 1064.                
 1065.                   ILI9341_DispChar_EN ( usX, line, * pStr );
 1066.                        
 1067.                         usX +=  LCD_Currentfonts->Width;
 1068.                
 1069.                   pStr ++;

 1070.                 }
 1071.                
 1072.                 else                                    //汉字字符
 1073.                 {
 1074.                         if ( ( usX - ILI9341_DispWindow_X_Star + WIDTH_CH_CHAR ) > LCD_X_LENGTH )
 1075.                         {
 1076.                                 usX = ILI9341_DispWindow_X_Star;
 1077.                                 line += HEIGHT_CH_CHAR;
 1078.                         }
 1079.                        
 1080.                         if ( ( line - ILI9341_DispWindow_Y_Star + HEIGHT_CH_CHAR ) > LCD_Y_LENGTH )
 1081.                         {
 1082.                                 usX = ILI9341_DispWindow_X_Star;
 1083.                                 line = ILI9341_DispWindow_Y_Star;
 1084.                         }       
 1085.                        
 1086.                         usCh = * ( uint16_t * ) pStr;       
 1087.                        
 1088.                         usCh = ( usCh << 8 ) + ( usCh >> 8 );               

 1089.                         ILI9341_DispChar_CH ( usX, line, usCh );
 1090.                        
 1091.                         usX += WIDTH_CH_CHAR;
 1092.                        
 1093.                         pStr += 2;           //一个汉字两个字节
 1094.                
 1095.     }
 1096.                
 1097.   }       
 1098. }

 1099. /**
 1100. * @brief  在 ILI9341 显示器上显示中英文字符串
 1101. * @param  usX :在特定扫描方向下字符的起始X坐标
 1102. * @param  usY :在特定扫描方向下字符的起始Y坐标
 1103. * @param  pStr :要显示的字符串的首地址
 1104. * @note 可使用LCD_SetBackColor、LCD_SetTextColor、LCD_SetColors函数设置颜色
 1105. * @retval 无
 1106. */
 1107. void ILI9341_DispString_EN_CH (         uint16_t usX , uint16_t usY, char * pStr )
 1108. {
 1109.         uint16_t usCh;
 1110.        
 1111.         while( * pStr != '\0' )
 1112.         {
 1113.                 if ( * pStr <= 126 )                           //英文字符
 1114.                 {
 1115.                         if ( ( usX - ILI9341_DispWindow_X_Star + LCD_Currentfonts->Width ) > LCD_X_LENGTH )
 1116.                         {
 1117.                                 usX = ILI9341_DispWindow_X_Star;
 1118.                                 usY += LCD_Currentfonts->Height;
 1119.                         }
 1120.                        
 1121.                         if ( ( usY - ILI9341_DispWindow_Y_Star + LCD_Currentfonts->Height ) > LCD_Y_LENGTH )
 1122.                         {
 1123.                                 usX = ILI9341_DispWindow_X_Star;
 1124.                                 usY = ILI9341_DispWindow_Y_Star;
 1125.                         }                       
 1126.                
 1127.                   ILI9341_DispChar_EN ( usX, usY, * pStr );
 1128.                        
 1129.                         usX +=  LCD_Currentfonts->Width;
 1130.                
 1131.                   pStr ++;

 1132.                 }
 1133.                
 1134.                 else                                    //汉字字符
 1135.                 {
 1136.                         if ( ( usX - ILI9341_DispWindow_X_Star + WIDTH_CH_CHAR ) > LCD_X_LENGTH )
 1137.                         {
 1138.                                 usX = ILI9341_DispWindow_X_Star;
 1139.                                 usY += HEIGHT_CH_CHAR;
 1140.                         }
 1141.                        
 1142.                         if ( ( usY - ILI9341_DispWindow_Y_Star + HEIGHT_CH_CHAR ) > LCD_Y_LENGTH )
 1143.                         {
 1144.                                 usX = ILI9341_DispWindow_X_Star;
 1145.                                 usY = ILI9341_DispWindow_Y_Star;
 1146.                         }       
 1147.                        
 1148.                         usCh = * ( uint16_t * ) pStr;       
 1149.                        
 1150.                         usCh = ( usCh << 8 ) + ( usCh >> 8 );               

 1151.                         ILI9341_DispChar_CH ( usX, usY, usCh );
 1152.                        
 1153.                         usX += WIDTH_CH_CHAR;
 1154.                        
 1155.                         pStr += 2;           //一个汉字两个字节
 1156.                
 1157.     }
 1158.                
 1159.   }       
 1160. }

 1161. /**
 1162. * @brief  在 ILI9341 显示器上显示中英文字符串(沿Y轴方向)
 1163. * @param  usX :在特定扫描方向下字符的起始X坐标
 1164. * @param  usY :在特定扫描方向下字符的起始Y坐标
 1165. * @param  pStr :要显示的中英文字符串的首地址
 1166. * @note 可使用LCD_SetBackColor、LCD_SetTextColor、LCD_SetColors函数设置颜色
 1167. * @retval 无
 1168. */
 1169. void ILI9341_DispString_EN_CH_YDir (  uint16_t usX,uint16_t usY , char * pStr )
 1170. {
 1171.         uint16_t usCh;
 1172.        
 1173.         while( * pStr != '\0' )
 1174.         {                       
 1175.                         //统一使用汉字的宽高来计算换行
 1176.                         if ( ( usY - ILI9341_DispWindow_Y_Star + HEIGHT_CH_CHAR ) >LCD_Y_LENGTH  )
 1177.                         {
 1178.                                 usY = ILI9341_DispWindow_Y_Star;
 1179.                                 usX += WIDTH_CH_CHAR;
 1180.                         }                       
 1181.                         if ( ( usX - ILI9341_DispWindow_X_Star + WIDTH_CH_CHAR ) >  LCD_X_LENGTH)
 1182.                         {
 1183.                                 usX = ILI9341_DispWindow_X_Star;
 1184.                                 usY = ILI9341_DispWindow_Y_Star;
 1185.                         }
 1186.                        
 1187.                 //显示       
 1188.                 if ( * pStr <= 126 )                           //英文字符
 1189.                 {                       
 1190.                         ILI9341_DispChar_EN ( usX, usY, * pStr);
 1191.                        
 1192.                         pStr ++;
 1193.                        
 1194.                         usY += HEIGHT_CH_CHAR;               
 1195.                 }
 1196.                 else                                    //汉字字符
 1197.                 {                       
 1198.                         usCh = * ( uint16_t * ) pStr;       
 1199.                        
 1200.                         usCh = ( usCh << 8 ) + ( usCh >> 8 );               

 1201.                         ILI9341_DispChar_CH ( usX,usY , usCh );
 1202.                        
 1203.                         usY += HEIGHT_CH_CHAR;
 1204.                        
 1205.                         pStr += 2;           //一个汉字两个字节
 1206.                
 1207.     }
 1208.                
 1209.   }       
 1210. }

 1211. /***********************缩放字体****************************/
 1212. #define ZOOMMAXBUFF 16384
 1213. uint8_t zoomBuff[ZOOMMAXBUFF] = {0};        //用于缩放的缓存,最大支持到128*128
 1214. uint8_t zoomTempBuff[1024] = {0};

 1215. /**
 1216. * @brief  缩放字模,缩放后的字模由1个像素点由8个数据位来表示
 1217.                                                                                 0x01表示笔迹,0x00表示空白区
 1218. * @param  in_width :原始字符宽度
 1219. * @param  in_heig :原始字符高度
 1220. * @param  out_width :缩放后的字符宽度
 1221. * @param  out_heig:缩放后的字符高度
 1222. * @param  in_ptr :字库输入指针        注意:1pixel 1bit
 1223. * @param  out_ptr :缩放后的字符输出指针 注意: 1pixel 8bit
 1224. *                out_ptr实际上没有正常输出,改成了直接输出到全局指针zoomBuff中
 1225. * @param  en_cn :0为英文,1为中文
 1226. * @retval 无
 1227. */
 1228. void ILI9341_zoomChar(uint16_t in_width,        //原始字符宽度
 1229.                                                                         uint16_t in_heig,                //原始字符高度
 1230.                                                                         uint16_t out_width,        //缩放后的字符宽度
 1231.                                                                         uint16_t out_heig,        //缩放后的字符高度
 1232.                                                                         uint8_t *in_ptr,        //字库输入指针        注意:1pixel 1bit
 1233.                                                                         uint8_t *out_ptr, //缩放后的字符输出指针 注意: 1pixel 8bit
 1234.                                                                         uint8_t en_cn)                //0为英文,1为中文       
 1235. {
 1236.         uint8_t *pts,*ots;
 1237.         //根据源字模及目标字模大小,设定运算比例因子,左移16是为了把浮点运算转成定点运算
 1238.         unsigned int xrIntFloat_16=(in_width<<16)/out_width+1;
 1239.   unsigned int yrIntFloat_16=(in_heig<<16)/out_heig+1;
 1240.        
 1241.         unsigned int srcy_16=0;
 1242.         unsigned int y,x;
 1243.         uint8_t *pSrcLine;
 1244.        
 1245.         uint16_t byteCount,bitCount;
 1246.        
 1247.         //检查参数是否合法
 1248.         if(in_width >= 32) return;                                                                                                //字库不允许超过32像素
 1249.         if(in_width * in_heig == 0) return;       
 1250.         if(in_width * in_heig >= 1024 ) return;                                         //限制输入最大 32*32
 1251.        
 1252.         if(out_width * out_heig == 0) return;       
 1253.         if(out_width * out_heig >= ZOOMMAXBUFF ) return; //限制最大缩放 128*128
 1254.         pts = (uint8_t*)&zoomTempBuff;
 1255.        
 1256.         //为方便运算,字库的数据由1 pixel/1bit 映射到1pixel/8bit
 1257.         //0x01表示笔迹,0x00表示空白区
 1258.         if(en_cn == 0x00)//英文
 1259.         {
 1260.                 //英文和中文字库上下边界不对,可在此处调整。需要注意tempBuff防止溢出
 1261.                         for(byteCount=0;byteCount<in_heig*in_width/8;byteCount++)       
 1262.                         {
 1263.                                 for(bitCount=0;bitCount<8;bitCount++)
 1264.                                         {                                               
 1265.                                                 //把源字模数据由位映射到字节
 1266.                                                 //in_ptr里bitX为1,则pts里整个字节值为1
 1267.                                                 //in_ptr里bitX为0,则pts里整个字节值为0
 1268.                                                 *pts++ = (in_ptr[byteCount] & (0x80>>bitCount))?1:0;
 1269.                                         }
 1270.                         }                               
 1271.         }
 1272.         else //中文
 1273.         {                       
 1274.                         for(byteCount=0;byteCount<in_heig*in_width/8;byteCount++)       
 1275.                         {
 1276.                                 for(bitCount=0;bitCount<8;bitCount++)
 1277.                                         {                                               
 1278.                                                 //把源字模数据由位映射到字节
 1279.                                                 //in_ptr里bitX为1,则pts里整个字节值为1
 1280.                                                 //in_ptr里bitX为0,则pts里整个字节值为0
 1281.                                                 *pts++ = (in_ptr[byteCount] & (0x80>>bitCount))?1:0;
 1282.                                         }
 1283.                         }               
 1284.         }

 1285.         //zoom过程
 1286.         pts = (uint8_t*)&zoomTempBuff;        //映射后的源数据指针
 1287.         ots = (uint8_t*)&zoomBuff;        //输出数据的指针
 1288.         for (y=0;y<out_heig;y++)        /*行遍历*/
 1289.     {
 1290.                                 unsigned int srcx_16=0;
 1291.         pSrcLine=pts+in_width*(srcy_16>>16);                               
 1292.         for (x=0;x<out_width;x++) /*行内像素遍历*/
 1293.         {
 1294.             ots[x]=pSrcLine[srcx_16>>16]; //把源字模数据复制到目标指针中
 1295.             srcx_16+=xrIntFloat_16;                        //按比例偏移源像素点
 1296.         }
 1297.         srcy_16+=yrIntFloat_16;                                  //按比例偏移源像素点
 1298.         ots+=out_width;                                               
 1299.     }
 1300.         /*!!!缩放后的字模数据直接存储到全局指针zoomBuff里了*/
 1301.         out_ptr = (uint8_t*)&zoomBuff;        //out_ptr没有正确传出,后面调用直接改成了全局变量指针!
 1302.        
 1303.         /*实际中如果使用out_ptr不需要下面这一句!!!
 1304.                 只是因为out_ptr没有使用,会导致warning。强迫症*/
 1305.         out_ptr++;
 1306. }                       


 1307. /**
 1308. * @brief  利用缩放后的字模显示字符
 1309. * @param  Xpos :字符显示位置x
 1310. * @param  Ypos :字符显示位置y
 1311. * @param  Font_width :字符宽度
 1312. * @param  Font_Heig:字符高度
 1313. * @param  c :要显示的字模数据
 1314. * @param  DrawModel :是否反色显示
 1315. * @retval 无
 1316. */
 1317. void ILI9341_DrawChar_Ex(uint16_t usX, //字符显示位置x
 1318.                                                                                                 uint16_t usY, //字符显示位置y
 1319.                                                                                                 uint16_t Font_width, //字符宽度
 1320.                                                                                                 uint16_t Font_Height,  //字符高度
 1321.                                                                                                 uint8_t *c,                                                //字模数据
 1322.                                                                                                 uint16_t DrawModel)                //是否反色显示
 1323. {
 1324.   uint32_t index = 0, counter = 0;

 1325.         //设置显示窗口
 1326.         ILI9341_OpenWindow ( usX, usY, Font_width, Font_Height);
 1327.        
 1328.         ILI9341_Write_Cmd ( CMD_SetPixel );               
 1329.        
 1330.         //按字节读取字模数据
 1331.         //由于前面直接设置了显示窗口,显示数据会自动换行
 1332.         for ( index = 0; index < Font_Height; index++ )
 1333.         {
 1334.                         //一位一位处理要显示的颜色
 1335.                         for ( counter = 0; counter < Font_width; counter++ )
 1336.                         {
 1337.                                         //缩放后的字模数据,以一个字节表示一个像素位
 1338.                                         //整个字节值为1表示该像素为笔迹
 1339.                                         //整个字节值为0表示该像素为背景
 1340.                                         if ( *c++ == DrawModel )
 1341.                                                 ILI9341_Write_Data ( CurrentBackColor );                       
 1342.                                         else
 1343.                                                 ILI9341_Write_Data ( CurrentTextColor );
 1344.                         }       
 1345.         }       
 1346. }


 1347. /**
 1348. * @brief  利用缩放后的字模显示字符串
 1349. * @param  Xpos :字符显示位置x
 1350. * @param  Ypos :字符显示位置y
 1351. * @param  Font_width :字符宽度,英文字符在此基础上/2。注意为偶数
 1352. * @param  Font_Heig:字符高度,注意为偶数
 1353. * @param  c :要显示的字符串
 1354. * @param  DrawModel :是否反色显示
 1355. * @retval 无
 1356. */
 1357. void ILI9341_DisplayStringEx(uint16_t x,                 //字符显示位置x
 1358.                                                                                                                  uint16_t y,                                 //字符显示位置y
 1359.                                                                                                                  uint16_t Font_width,        //要显示的字体宽度,英文字符在此基础上/2。注意为偶数
 1360.                                                                                                                  uint16_t Font_Height,        //要显示的字体高度,注意为偶数
 1361.                                                                                                                  uint8_t *ptr,                                        //显示的字符内容
 1362.                                                                                                                  uint16_t DrawModel)  //是否反色显示 1363. {
 1364.         uint16_t Charwidth = Font_width; //默认为Font_width,英文宽度为中文宽度的一半
 1365.         uint8_t *psr;
 1366.         uint8_t Ascii;        //英文
 1367.         uint16_t usCh;  //中文
 1368.         uint8_t ucBuffer [ WIDTH_CH_CHAR*HEIGHT_CH_CHAR/8 ];       
 1369.        
 1370.         while ( *ptr != '\0')
 1371.         {
 1372.                         /****处理换行*****/
 1373.                         if ( ( x - ILI9341_DispWindow_X_Star + Charwidth ) > LCD_X_LENGTH )
 1374.                         {
 1375.                                 x = ILI9341_DispWindow_X_Star;
 1376.                                 y += Font_Height;
 1377.                         }
 1378.                        
 1379.                         if ( ( y - ILI9341_DispWindow_Y_Star + Font_Height ) > LCD_Y_LENGTH )
 1380.                         {
 1381.                                 x = ILI9341_DispWindow_X_Star;
 1382.                                 y = ILI9341_DispWindow_Y_Star;
 1383.                         }       
 1384.                        
 1385.                 if(*ptr > 0x80) //如果是中文
 1386.                 {                       
 1387.                         Charwidth = Font_width;
 1388.                         usCh = * ( uint16_t * ) ptr;                               
 1389.                         usCh = ( usCh << 8 ) + ( usCh >> 8 );
 1390.                         GetGBKCode ( ucBuffer, usCh );        //取字模数据
 1391.                         //缩放字模数据,源字模为16*16
 1392.                         ILI9341_zoomChar(WIDTH_CH_CHAR,HEIGHT_CH_CHAR,Charwidth,Font_Height,(uint8_t *)&ucBuffer,psr,1);
 1393.                         //显示单个字符
 1394.                         ILI9341_DrawChar_Ex(x,y,Charwidth,Font_Height,(uint8_t*)&zoomBuff,DrawModel);
 1395.                         x+=Charwidth;
 1396.                         ptr+=2;
 1397.                 }
 1398.                 else
 1399.                 {
 1400.                                 Charwidth = Font_width / 2;
 1401.                                 Ascii = *ptr - 32;
 1402.                                 //使用16*24字体缩放字模数据
 1403.                                 ILI9341_zoomChar(16,24,Charwidth,Font_Height,(uint8_t *)&Font16x24.table[Ascii * Font16x24.Height*Font16x24.Width/8],psr,0);
 1404.                           //显示单个字符
 1405.                                 ILI9341_DrawChar_Ex(x,y,Charwidth,Font_Height,(uint8_t*)&zoomBuff,DrawModel);
 1406.                                 x+=Charwidth;
 1407.                                 ptr++;
 1408.                 }
 1409.         }
 1410. }


 1411. /**
 1412. * @brief  利用缩放后的字模显示字符串(沿Y轴方向)
 1413. * @param  Xpos :字符显示位置x
 1414. * @param  Ypos :字符显示位置y
 1415. * @param  Font_width :字符宽度,英文字符在此基础上/2。注意为偶数
 1416. * @param  Font_Heig:字符高度,注意为偶数
 1417. * @param  c :要显示的字符串
 1418. * @param  DrawModel :是否反色显示
 1419. * @retval 无
 1420. */
 1421. void ILI9341_DisplayStringEx_YDir(uint16_t x,                 //字符显示位置x
 1422.                                                                                                                                                  uint16_t y,                                 //字符显示位置y
 1423.                                                                                                                                                  uint16_t Font_width,        //要显示的字体宽度,英文字符在此基础上/2。注意为偶数
 1424.                                                                                                                                                  uint16_t Font_Height,        //要显示的字体高度,注意为偶数
 1425.                                                                                                                                                  uint8_t *ptr,                                        //显示的字符内容
 1426.                                                                                                                                                  uint16_t DrawModel)  //是否反色显示
 1427. {
 1428.         uint16_t Charwidth = Font_width; //默认为Font_width,英文宽度为中文宽度的一半
 1429.         uint8_t *psr;
 1430.         uint8_t Ascii;        //英文
 1431.         uint16_t usCh;  //中文
 1432.         uint8_t ucBuffer [ WIDTH_CH_CHAR*HEIGHT_CH_CHAR/8 ];       
 1433.        
 1434.         while ( *ptr != '\0')
 1435.         {                       
 1436.                         //统一使用汉字的宽高来计算换行
 1437.                         if ( ( y - ILI9341_DispWindow_X_Star + Font_width ) > LCD_X_LENGTH )
 1438.                         {
 1439.                                 y = ILI9341_DispWindow_X_Star;
 1440.                                 x += Font_width;
 1441.                         }
 1442.                        
 1443.                         if ( ( x - ILI9341_DispWindow_Y_Star + Font_Height ) > LCD_Y_LENGTH )
 1444.                         {
 1445.                                 y = ILI9341_DispWindow_X_Star;
 1446.                                 x = ILI9341_DispWindow_Y_Star;
 1447.                         }       
 1448.                        
 1449.                 if(*ptr > 0x80) //如果是中文
 1450.                 {                       
 1451.                         Charwidth = Font_width;
 1452.                         usCh = * ( uint16_t * ) ptr;                               
 1453.                         usCh = ( usCh << 8 ) + ( usCh >> 8 );
 1454.                         GetGBKCode ( ucBuffer, usCh );        //取字模数据
 1455.                         //缩放字模数据,源字模为16*16
 1456.                         ILI9341_zoomChar(WIDTH_CH_CHAR,HEIGHT_CH_CHAR,Charwidth,Font_Height,(uint8_t *)&ucBuffer,psr,1);
 1457.                         //显示单个字符
 1458.                         ILI9341_DrawChar_Ex(x,y,Charwidth,Font_Height,(uint8_t*)&zoomBuff,DrawModel);
 1459.                         y+=Font_Height;
 1460.                         ptr+=2;
 1461.                 }
 1462.                 else
 1463.                 {
 1464.                                 Charwidth = Font_width / 2;
 1465.                                 Ascii = *ptr - 32;
 1466.                                 //使用16*24字体缩放字模数据
 1467.                                 ILI9341_zoomChar(16,24,Charwidth,Font_Height,(uint8_t *)&Font16x24.table[Ascii * Font16x24.Height*Font16x24.Width/8],psr,0);
 1468.                           //显示单个字符
 1469.                                 ILI9341_DrawChar_Ex(x,y,Charwidth,Font_Height,(uint8_t*)&zoomBuff,DrawModel);
 1470.                                 y+=Font_Height;
 1471.                                 ptr++;
 1472.                 }
 1473.         }
 1474. }


 1475. /**
 1476.   * @brief  设置英文字体类型
 1477.   * @param  fonts: 指定要选择的字体
 1478.         *                参数为以下值之一
 1479.   *         @arg:Font24x32;
 1480.   *         @arg:Font16x24;
 1481.   *         @arg:Font8x16;
 1482.   * @retval None
 1483.   */
 1484. void LCD_SetFont(sFONT *fonts)
 1485. {
 1486.   LCD_Currentfonts = fonts;
 1487. }

 1488. /**
 1489.   * @brief  获取当前字体类型
 1490.   * @param  None.
 1491.   * @retval 返回当前字体类型
 1492.   */
 1493. sFONT *LCD_GetFont(void)
 1494. {
 1495.   return LCD_Currentfonts;
 1496. }


 1497. /**
 1498.   * @brief  设置LCD的前景(字体)及背景颜色,RGB565
 1499.   * @param  TextColor: 指定前景(字体)颜色
 1500.   * @param  BackColor: 指定背景颜色
 1501.   * @retval None
 1502.   */
 1503. void LCD_SetColors(uint16_t TextColor, uint16_t BackColor)
 1504. {
 1505.   CurrentTextColor = TextColor;
 1506.   CurrentBackColor = BackColor;
 1507. }

 1508. /**
 1509.   * @brief  获取LCD的前景(字体)及背景颜色,RGB565
 1510.   * @param  TextColor: 用来存储前景(字体)颜色的指针变量
 1511.   * @param  BackColor: 用来存储背景颜色的指针变量
 1512.   * @retval None
 1513.   */
 1514. void LCD_GetColors(uint16_t *TextColor, uint16_t *BackColor)
 1515. {
 1516.   *TextColor = CurrentTextColor;
 1517.   *BackColor = CurrentBackColor;
 1518. }

 1519. /**
 1520.   * @brief  设置LCD的前景(字体)颜色,RGB565
 1521.   * @param  Color: 指定前景(字体)颜色
 1522.   * @retval None
 1523.   */
 1524. void LCD_SetTextColor(uint16_t Color)
 1525. {
 1526.   CurrentTextColor = Color;
 1527. }

 1528. /**
 1529.   * @brief  设置LCD的背景颜色,RGB565
 1530.   * @param  Color: 指定背景颜色
 1531.   * @retval None
 1532.   */
 1533. void LCD_SetBackColor(uint16_t Color)
 1534. {
 1535.   CurrentBackColor = Color;
 1536. }

 1537. /**
 1538.   * @brief  清除某行文字
 1539.   * @param  Line: 指定要删除的行
 1540.   *   本参数可使用宏LINE(0)、LINE(1)等方式指定要删除的行,
 1541.   *   宏LINE(x)会根据当前选择的字体来计算Y坐标值,并删除当前字体高度的第x行。
 1542.   * @retval None
 1543.   */
 1544. void LCD_ClearLine(uint16_t Line)
 1545. {
 1546.   ILI9341_Clear(0,Line,LCD_X_LENGTH,((sFONT *)LCD_GetFont())->Height);        /* 清屏,显示全黑 */

 1547. }
 1548. /*********************end of file*************************/复制代码
 1. #ifndef      __BSP_ILI9341_LCD_H
 2. #define             __BSP_ILI9341_LCD_H


 3. #include "stm32f10x.h"
 4. #include "./font/fonts.h"


 5. /***************************************************************************************
 6. 2^26 =0X0400 0000 = 64MB,每个 BANK 有4*64MB = 256MB
 7. 64MB:FSMC_Bank1_NORSRAM1:0X6000 0000 ~ 0X63FF FFFF
 8. 64MB:FSMC_Bank1_NORSRAM2:0X6400 0000 ~ 0X67FF FFFF
 9. 64MB:FSMC_Bank1_NORSRAM3:0X6800 0000 ~ 0X6BFF FFFF
 10. 64MB:FSMC_Bank1_NORSRAM4:0X6C00 0000 ~ 0X6FFF FFFF

 11. 选择BANK1-BORSRAM4 连接 TFT,地址范围为0X6C00 0000 ~ 0X6FFF FFFF
 12. FSMC_A23 接LCD的DC(寄存器/数据选择)脚
 13. 寄存器基地址 = 0X6C00 0000
 14. RAM基地址 = 0X6D00 0000 = 0X6C00 0000+2^23*2 = 0X6C00 0000 + 0X100 0000 = 0X6D00 0000
 15. 当选择不同的地址线时,地址要重新计算  
 16. ****************************************************************************************/

 17. /******************************* ILI9341 显示屏的 FSMC 参数定义 ***************************/
 18. //FSMC_Bank1_NORSRAM用于LCD命令操作的地址
 19. #define      FSMC_Addr_ILI9341_CMD         ( ( uint32_t ) 0x6C000000 )

 20. //FSMC_Bank1_NORSRAM用于LCD数据操作的地址      
 21. #define      FSMC_Addr_ILI9341_DATA        ( ( uint32_t ) 0x6D000000 )

 22. //由片选引脚决定的NOR/SRAM块
 23. #define      FSMC_Bank1_NORSRAMx           FSMC_Bank1_NORSRAM4 24. /******************************* ILI9341 显示屏8080通讯引脚定义 ***************************/
 25. /******控制信号线******/
 26. //片选,选择NOR/SRAM块
 27. #define      ILI9341_CS_CLK                RCC_APB2Periph_GPIOG   
 28. #define      ILI9341_CS_PORT               GPIOG
 29. #define      ILI9341_CS_PIN                GPIO_Pin_12

 30. //DC引脚,使用FSMC的地址信号控制,本引脚决定了访问LCD时使用的地址
 31. //PE2为FSMC_A23
 32. #define      ILI9341_DC_CLK                RCC_APB2Periph_GPIOE   
 33. #define      ILI9341_DC_PORT               GPIOE
 34. #define      ILI9341_DC_PIN                GPIO_Pin_2

 35. //写使能
 36. #define      ILI9341_WR_CLK                RCC_APB2Periph_GPIOD   
 37. #define      ILI9341_WR_PORT               GPIOD
 38. #define      ILI9341_WR_PIN                GPIO_Pin_5

 39. //读使能
 40. #define      ILI9341_RD_CLK                RCC_APB2Periph_GPIOD   
 41. #define      ILI9341_RD_PORT               GPIOD
 42. #define      ILI9341_RD_PIN                GPIO_Pin_4

 43. //复位引脚
 44. #define      ILI9341_RST_CLK               RCC_APB2Periph_GPIOG
 45. #define      ILI9341_RST_PORT              GPIOG
 46. #define      ILI9341_RST_PIN               GPIO_Pin_11

 47. //背光引脚
 48. #define      ILI9341_BK_CLK                RCC_APB2Periph_GPIOG   
 49. #define      ILI9341_BK_PORT               GPIOG
 50. #define      ILI9341_BK_PIN                GPIO_Pin_6

 51. /********数据信号线***************/
 52. #define      ILI9341_D0_CLK                RCC_APB2Periph_GPIOD   
 53. #define      ILI9341_D0_PORT               GPIOD
 54. #define      ILI9341_D0_PIN                GPIO_Pin_14

 55. #define      ILI9341_D1_CLK                RCC_APB2Periph_GPIOD   
 56. #define      ILI9341_D1_PORT               GPIOD
 57. #define      ILI9341_D1_PIN                GPIO_Pin_15

 58. #define      ILI9341_D2_CLK                RCC_APB2Periph_GPIOD   
 59. #define      ILI9341_D2_PORT               GPIOD
 60. #define      ILI9341_D2_PIN                GPIO_Pin_0

 61. #define      ILI9341_D3_CLK                RCC_APB2Periph_GPIOD  
 62. #define      ILI9341_D3_PORT               GPIOD
 63. #define      ILI9341_D3_PIN                GPIO_Pin_1

 64. #define      ILI9341_D4_CLK                RCC_APB2Periph_GPIOE   
 65. #define      ILI9341_D4_PORT               GPIOE
 66. #define      ILI9341_D4_PIN                GPIO_Pin_7

 67. #define      ILI9341_D5_CLK                RCC_APB2Periph_GPIOE   
 68. #define      ILI9341_D5_PORT               GPIOE
 69. #define      ILI9341_D5_PIN                GPIO_Pin_8

 70. #define      ILI9341_D6_CLK                RCC_APB2Periph_GPIOE   
 71. #define      ILI9341_D6_PORT               GPIOE
 72. #define      ILI9341_D6_PIN                GPIO_Pin_9

 73. #define      ILI9341_D7_CLK                RCC_APB2Periph_GPIOE  
 74. #define      ILI9341_D7_PORT               GPIOE
 75. #define      ILI9341_D7_PIN                GPIO_Pin_10

 76. #define      ILI9341_D8_CLK                RCC_APB2Periph_GPIOE   
 77. #define      ILI9341_D8_PORT               GPIOE
 78. #define      ILI9341_D8_PIN                GPIO_Pin_11

 79. #define      ILI9341_D9_CLK                RCC_APB2Periph_GPIOE   
 80. #define      ILI9341_D9_PORT               GPIOE
 81. #define      ILI9341_D9_PIN                GPIO_Pin_12

 82. #define      ILI9341_D10_CLK                RCC_APB2Periph_GPIOE   
 83. #define      ILI9341_D10_PORT               GPIOE
 84. #define      ILI9341_D10_PIN                GPIO_Pin_13

 85. #define      ILI9341_D11_CLK                RCC_APB2Periph_GPIOE   
 86. #define      ILI9341_D11_PORT               GPIOE
 87. #define      ILI9341_D11_PIN                GPIO_Pin_14

 88. #define      ILI9341_D12_CLK                RCC_APB2Periph_GPIOE   
 89. #define      ILI9341_D12_PORT               GPIOE
 90. #define      ILI9341_D12_PIN                GPIO_Pin_15

 91. #define      ILI9341_D13_CLK                RCC_APB2Periph_GPIOD   
 92. #define      ILI9341_D13_PORT               GPIOD
 93. #define      ILI9341_D13_PIN                GPIO_Pin_8

 94. #define      ILI9341_D14_CLK                RCC_APB2Periph_GPIOD   
 95. #define      ILI9341_D14_PORT               GPIOD
 96. #define      ILI9341_D14_PIN                GPIO_Pin_9

 97. #define      ILI9341_D15_CLK                RCC_APB2Periph_GPIOD   
 98. #define      ILI9341_D15_PORT               GPIOD
 99. #define      ILI9341_D15_PIN                GPIO_Pin_10

 100. /*************************************** 调试预用 ******************************************/
 101. #define      DEBUG_DELAY()               

 102. /***************************** ILI934 显示区域的起始坐标和总行列数 ***************************/
 103. #define      ILI9341_DispWindow_X_Star                    0     //起始点的X坐标
 104. #define      ILI9341_DispWindow_Y_Star                    0     //起始点的Y坐标

 105. #define                         ILI9341_LESS_PIXEL                                                                  240                        //液晶屏较短方向的像素宽度
 106. #define                         ILI9341_MORE_PIXEL                                                                         320                        //液晶屏较长方向的像素宽度

 107. //根据液晶扫描方向而变化的XY像素宽度
 108. //调用ILI9341_GramScan函数设置方向时会自动更改
 109. extern uint16_t LCD_X_LENGTH,LCD_Y_LENGTH;

 110. //液晶屏扫描模式
 111. //参数可选值为0-7
 112. extern uint8_t LCD_SCAN_MODE;

 113. /******************************* 定义 ILI934 显示屏常用颜色 ********************************/
 114. #define      BACKGROUND                                BLACK   //默认背景颜色

 115. #define      WHITE                                                   0xFFFF           //白色
 116. #define      BLACK                         0x0000           //黑色
 117. #define      GREY                          0xF7DE           //灰色
 118. #define      BLUE                          0x001F           //蓝色
 119. #define      BLUE2                         0x051F           //浅蓝色
 120. #define      RED                           0xF800           //红色
 121. #define      MAGENTA                       0xF81F           //红紫色,洋红色
 122. #define      GREEN                         0x07E0           //绿色
 123. #define      CYAN                          0x7FFF           //蓝绿色,青色
 124. #define      YELLOW                        0xFFE0           //黄色
 125. #define      BRED                          0xF81F
 126. #define      GRED                          0xFFE0
 127. #define      GBLUE                         0x07FF 128. /******************************* 定义 ILI934 常用命令 ********************************/
 129. #define      CMD_SetCoordinateX                                     0x2A             //设置X坐标
 130. #define      CMD_SetCoordinateY                                     0x2B             //设置Y坐标
 131. #define      CMD_SetPixel                                           0x2C             //填充像素
 132. /********************************** 声明 ILI934 函数 ***************************************/
 133. void                     ILI9341_Init                    ( void );
 134. void                     ILI9341_Rst                     ( void );
 135. void                     ILI9341_BackLed_Control         ( FunctionalState enumState );
 136. void                     ILI9341_GramScan                ( uint8_t ucOtion );
 137. void                     ILI9341_OpenWindow              ( uint16_t usX, uint16_t usY, uint16_t usWidth, uint16_t usHeight );
 138. void                     ILI9341_Clear                   ( uint16_t usX, uint16_t usY, uint16_t usWidth, uint16_t usHeight );
 139. void                     ILI9341_SetPointPixel           ( uint16_t usX, uint16_t usY );
 140. uint16_t                 ILI9341_GetPointPixel           ( uint16_t usX , uint16_t usY );
 141. void                     ILI9341_DrawLine                ( uint16_t usX1, uint16_t usY1, uint16_t usX2, uint16_t usY2 );
 142. void                     ILI9341_DrawRectangle           ( uint16_t usX_Start, uint16_t usY_Start, uint16_t usWidth, uint16_t usHeight,uint8_t ucFilled );
 143. void                     ILI9341_DrawCircle              ( uint16_t usX_Center, uint16_t usY_Center, uint16_t usRadius, uint8_t ucFilled );
 144. void                     ILI9341_DispChar_EN             ( uint16_t usX, uint16_t usY, const char cChar );
 145. void                     ILI9341_DispStringLine_EN      ( uint16_t line, char * pStr );
 146. void                     ILI9341_DispString_EN                              ( uint16_t usX, uint16_t usY, char * pStr );
 147. void                     ILI9341_DispChar_CH             ( uint16_t usX, uint16_t usY, uint16_t usChar );
 148. void                     ILI9341_DispString_CH           ( uint16_t usX, uint16_t usY,  char * pStr );
 149. void                     ILI9341_DispString_EN_CH        (        uint16_t usX, uint16_t usY,  char * pStr );
 150. void                                                                                         ILI9341_DispStringLine_EN_CH         (  uint16_t line, char * pStr );
 151. void                                                                                         ILI9341_DispString_EN_YDir                 (   uint16_t usX,uint16_t usY ,  char * pStr );
 152. void                                                                                         ILI9341_DispString_EN_CH_YDir         (   uint16_t usX,uint16_t usY , char * pStr );

 153. void                                                                                         LCD_SetFont                                                                                        (sFONT *fonts);
 154. sFONT                                                                                 *LCD_GetFont                                                                                        (void);
 155. void                                                                                         LCD_ClearLine                                                                                (uint16_t Line);
 156. void                                                                                         LCD_SetBackColor                                                                (uint16_t Color);
 157. void                                                                                         LCD_SetTextColor                                                                (uint16_t Color)        ;
 158. void                                                                                         LCD_SetColors                                                                                (uint16_t TextColor, uint16_t BackColor);
 159. void                                                                                         LCD_GetColors                                                                                (uint16_t *TextColor, uint16_t *BackColor);

 160. void ILI9341_DisplayStringEx(uint16_t x,                 //字符显示位置x
 161.                                                                                                                                  uint16_t y,                                 //字符显示位置y
 162.                                                                                                                                  uint16_t Font_width,        //要显示的字体宽度,英文字符在此基础上/2。注意为偶数
 163.                                                                                                                                  uint16_t Font_Height,        //要显示的字体高度,注意为偶数
 164.                                                                                                                                  uint8_t *ptr,                                        //显示的字符内容
 165.                                                                                                                                  uint16_t DrawModel);  //是否反色显示

 166. void ILI9341_DisplayStringEx_YDir(uint16_t x,                 //字符显示位置x
 167.                                                                                                                                                          uint16_t y,                                 //字符显示位置y
 168.                                                                                                                                                          uint16_t Font_width,        //要显示的字体宽度,英文字符在此基础上/2。注意为偶数
 169.                                                                                                                                                          uint16_t Font_Height,        //要显示的字体高度,注意为偶数
 170.                                                                                                                                                          uint8_t *ptr,                                        //显示的字符内容
 171.                                                                                                                                                          uint16_t DrawModel);  //是否反色显示

 172. #endif /* __BSP_ILI9341_ILI9341_H */


复制代码


使用特权

评论回复
来自 5楼
 楼主 | 2019-6-17 14:01 | 只看该作者
本帖最后由 一路向北lm 于 2019-6-21 14:44 编辑

波形发生器PC端软件开发部分

采用Qt开发了一个可以在PC端运行,通过串口转485和开发板通讯,采用modbus通讯协议来控制板卡产生不同的波形,上位机打算在自己以前开发串口助手上面进行改进。使用特权

评论回复
6
| 2019-5-31 19:12 | 只看该作者
期待大作!

使用特权

评论回复
7
| 2019-5-31 21:32 | 只看该作者
连心理战都用上了  牛叉

使用特权

评论回复
8
 楼主 | 2019-6-2 20:42 | 只看该作者

一起来,参与下

使用特权

评论回复

评论

zhanzr21 2019-6-2 23:11 回复TA
我是评委之一, 为了避嫌, 不能参与, 呵呵 
9
 楼主 | 2019-6-2 20:42 | 只看该作者
王栋春 发表于 2019-5-31 21:32
连心理战都用上了  牛叉

气势上压倒他们

使用特权

评论回复
10
| 2019-6-2 20:57 | 只看该作者
支持各种波形调制吗?

使用特权

评论回复
11
| 2019-6-2 21:24 | 只看该作者

期待你具体的资料分享

使用特权

评论回复
12
 楼主 | 2019-6-4 17:39 | 只看该作者
王栋春 发表于 2019-6-2 21:24
期待你具体的资料分享

哈哈,

使用特权

评论回复
13
| 2019-6-13 17:33 | 只看该作者
相关资料呢

使用特权

评论回复
14
 楼主 | 2019-6-14 13:21 | 只看该作者

后续更新

使用特权

评论回复
15
| 2019-6-17 18:28 | 只看该作者
哈哈,我还是慢了一步,楼主很厉害的,还加上了上位机还有LCD屏,绝对是大作,本人还是准备考试吧

使用特权

评论回复
16
 楼主 | 2019-6-17 20:06 | 只看该作者
enderman1 发表于 2019-6-17 18:28
哈哈,我还是慢了一步,楼主很厉害的,还加上了上位机还有LCD屏,绝对是大作,本人还是准备考试吧[e ...

不要放弃哈,加油

使用特权

评论回复
17
| 2019-6-17 20:34 | 只看该作者
能做到任意频率否?

使用特权

评论回复

评论

zhanzr21 2019-6-19 22:18 回复TA
任何发生信号的装置都有带宽的啊, MCU这种低端芯片也是如此. 题目中要求也是给出频率发生范围. 
18
 楼主 | 2019-6-17 21:13 | 只看该作者
gujiamao12345 发表于 2019-6-17 20:34
能做到任意频率否?

频率有上限,而且stm32 DA精度不够

使用特权

评论回复
19
| 2019-6-19 17:08 | 只看该作者
一路向北lm 发表于 2019-6-17 21:13
频率有上限,而且stm32 DA精度不够

楼主的作品不错,来学习下,方波,锯齿波,三角波的生成

使用特权

评论回复
20
| 2019-6-19 17:32 | 只看该作者
这个做一个简单的示波器挺好的

使用特权

评论回复
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主

快速回复

您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式

论坛热帖

关闭

热门推荐上一条 /4 下一条

在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】| 加拿大28预测计划【复制fh118.com打开】|